Osvetlenie verejných, kancelarských a komerčných priestorov

Osvetľovacia technológia LED
Vytvorená na Slovensku s kvalitou zodpovedajúcou európskemu štandardu

Zdrojové kódy vybraných aplikácií

PALCO IT, s.r.o. | Zdrojové kódy vybraných aplikácií
Ukážka zdrojových kódov vybraných aplikácií, ktoré je možné jednoducho kopírovať a umiestniť ich tak na svoj web alebo do súboru na svojom počítači.

KALKULAČKA ÚSPOR ELEKTRICKEJ ENERGIE - "JAVASCRIPT"

ZDROJOVÝ KÓD PRE "HTML"
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=windows-1250">
 <meta name="description" content="Kalkulačka úspor elektrickej energie">
 <meta name="keywords" content="kalkulačka, úspora energie, elektrickej, vyhodnotenie úspor">
 <meta name="author" content="PALCO IT, s.r.o.">
 <script type="text/javascript" src="/script/script.js"></script>
 <link rel="stylesheet" href="/css/style.css">
 <link rel="icon" href="/favicon.ico" type="image/x-icon"/>
 <title>PALCO IT, s.r.o. | Kalkulačka úspor elektrickej energie (JavaScript)</title>
  </head>
  <body>

<form action="" name="kalkulacka">
<table>
<thead>
 <tr>
   <th>NÁZOV</th>
   <th>ŽIAROVKA</th>
   <th>LED SVIETIDLO</th>
   <th>PARAMETER</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
 <tr>
   <td>Príkon:</td>
   <td><input type="text" onkeyup="kalkulace()" name="PrikonZiarovka" value="94" ></td>
   <td><input type="text" onkeyup="kalkulace()" name="PrikonLED" value="44"></td>
   <td>W</td>
   </tr>
 <tr>
   <td>Počet:</td>
   <td class="table-value" id="PocetKusovZiarovka">0</td>
   <td><input type="text" onkeyup="kalkulace()" name="PocetKusovLED" value="4"></td>
   <td>kusov</td>
 </tr>
 <tr>
   <td>Prevádzka:</td>
   <td class="table-value" id="PrevadzkovaDobaZiarovka">0</td>
   <td><input type="text" onkeyup="kalkulace()" name="PrevadzkovaDobaLED" value="8"></td> 
   <td>hodín</td>
 </tr>
 <tr>
   <td>Spotreba rok:</td>
   <td class="table-value" id="SpotrebaRokKwhZiarovka">0</td>
   <td class="table-value" id="SpotrebaRokKwhLED">0</td>
   <td>kWh</td>
 </tr>
 <tr>
   <td>Spotreba rok:</td>
   <td class="table-value" id="SpotrebaRokEurZiarovka">0</td>
   <td class="table-value" id="SpotrebaRokEurLED">0</td>
   <td>eur</td>
 </tr>
 <tr>
   <td>Ročná úspora:</td>
   <td class="table-value" colspan="2" id="RocnaUsporaKwh">0</td>
   <td>kWh</td>
 </tr>
 <tr>
   <td>Ročná úspora:</td>
   <td class="table-value" colspan="2" id="RocnaUsporaEur">0</td>
   <td>eur</td>
 </tr>
 <tr>
   <td>Rozdiel nákupnej ceny bez DPH:</td>
   <td colspan="2"><input type="text" onkeyup="kalkulace()" name="RozdielNakunejCenyBezDPH" value="200"></td>
   <td>eur</td>
 </tr>
 <tr>
   <td>Návratnosť investície:</td>
   <td class="table-value" colspan="2" id="NavratnostInvesticie">0</td>
   <td>rokov</td>
 </tr>
 <tr>
   <td>Životnosť 35.000 hodín:</td>
   <td class="table-value" colspan="2" id="Zivotnost">0</td>
   <td>rokov</td>
 </tr>
 <tr>
   <td>Úspora po dobu životnosti:</td>
   <td class="table-value" colspan="2" id="UsporaPoDobuZivotnostiKwh">0</td>
   <td>kWh</td>
 </tr>
 <tr>
   <td>Úspora po dobu životnosti:</td>
   <td class="table-value" colspan="2" id="UsporaPoDobuZivotnostiEur">0</td>
   <td>eur</td>
 </tr>
 <tr>
   <td>Čistý zisk po dobu životnosti:</td>
   <td class="table-value" colspan="2" id="CistyZiskPodbuZivotnosti">0</td>
   <td>eur</td>
 </tr>
 <tr>
   <td>Ročný výnos z investície:</td>
   <td class="table-value" colspan="2" id="RocnyVynosZInvesticie">0</td>
   <td>%</td>
 </tr>
 <tr>
   <td>Cena diela:</td>
   <td class="table-value" colspan="2" id="CenaDiela">0</td>
   <td>eur</td>
 </tr>
 <tr>
   <td>Počet dní v roku:</td>
   <td colspan="2"><input type="text" onkeyup="kalkulace()" name="PocetDniVRoku" value="280"></td>
   <td>dní</td>
 </tr>
 <tr>
   <td>Sadzba:</td>
   <td colspan="2"><input type="text" onkeyup="kalkulace()" name="Sadzba" value="0.25"></td>
   <td>eur</td>
 </tr>
</tbody>
</table>
</form>
	
<script>kalkulace()</script>
<div class="main"></div>
<div class="footer"><p><a href="https://www.palcoit.eu/" class="button" target="_blank" title="PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie"/>PALCO IT, s.r.o. © All Rights Reserved</a></p></div>
  </body>
</html>​
ZDROJOVÝ KÓD PRE "CSS"
input {
  text-align: center;
  color: #cc3300;
  font-weight: 700;
  background-color: #ffd2d2;
  width: 100%;
  border: 0px;
  border-radius: 5px;
}

input:hover {
  background-color: #ffd2c9;
}

input[type=submit] {
  color: #000000;
  background-color: #ffcc99;
  padding: 10px;
}

a.button {
  text-decoration: none;
  color: initial;
}

input[type=submit]:hover {
  color: #000033;
  background-color: #ffcc88;
}

table {
 width: 100%;
 border: 0px;
}

th {
  text-align: center;
  background-color: #ffcc99;
  padding: 5px;
  border-radius: 5px;
}

td {
  text-align: left;
  padding: 5px;
}

tr:nth-child(even) {
  background-color: #f2f2f2;
}

.table-value {
  text-align: center;
}

body {
  font-style: normal;
  font: 13px verdana;
}


.footer {
  text-align: center;
  color: #000000;
  font-weight: 700;
  background-color: #ffcc99;
  position: fixed;
  width: 100%;
  left: 0;
  bottom: 0;
}

.main {
  margin-top: 50px;
}​
ZDROJOVÝ KÓD PRE "JAVASCRIPT"
 function kalkulace() { 
  
  var vypocet_1 = parseFloat(document.kalkulacka.PocetKusovLED.value);
  vypocet_1 = vypocet_1.toFixed(0);
  document.getElementById("PocetKusovZiarovka").innerHTML = vypocet_1;

  var vypocet_2 = parseFloat(document.kalkulacka.PrevadzkovaDobaLED.value);
  vypocet_2 = vypocet_2.toFixed(0);
  document.getElementById("PrevadzkovaDobaZiarovka").innerHTML = vypocet_2;

  var vypocet_3 = (parseFloat(document.kalkulacka.PrikonZiarovka.value) * parseFloat(document.kalkulacka.PocetKusovLED.value) * parseFloat(document.kalkulacka.PrevadzkovaDobaLED.value) * parseFloat(document.kalkulacka.PocetDniVRoku.value)) / parseFloat(1000);
  vypocet_3 = vypocet_3.toFixed(2);
  document.getElementById("SpotrebaRokKwhZiarovka").innerHTML = vypocet_3;
 
  var vypocet_4 = parseFloat(vypocet_3) * parseFloat(document.kalkulacka.Sadzba.value);
  vypocet_4 = vypocet_4.toFixed(2);
  document.getElementById("SpotrebaRokEurZiarovka").innerHTML = vypocet_4;

  var vypocet_5 = (parseFloat(document.kalkulacka.PrikonLED.value) * parseFloat(document.kalkulacka.PocetKusovLED.value) * parseFloat(document.kalkulacka.PrevadzkovaDobaLED.value) * parseFloat(document.kalkulacka.PocetDniVRoku.value)) / parseFloat(1000);
  vypocet_5 = vypocet_5.toFixed(2);
  document.getElementById("SpotrebaRokKwhLED").innerHTML = vypocet_5;

  var vypocet_6 = parseFloat(vypocet_5) * parseFloat(document.kalkulacka.Sadzba.value);
  vypocet_6 = vypocet_6.toFixed(2);
  document.getElementById("SpotrebaRokEurLED").innerHTML = vypocet_6;

  var vypocet_7 = parseFloat(vypocet_3) - parseFloat(vypocet_5);
  vypocet_7 = vypocet_7.toFixed(2);
  document.getElementById("RocnaUsporaKwh").innerHTML = vypocet_7;

  var vypocet_8 = parseFloat(vypocet_4) - parseFloat(vypocet_6);
  vypocet_8 = vypocet_8.toFixed(2);
  document.getElementById("RocnaUsporaEur").innerHTML = vypocet_8;

 	var vypocet_9 = (parseFloat(document.kalkulacka.RozdielNakunejCenyBezDPH.value) * parseFloat(document.kalkulacka.PocetKusovLED.value)) / parseFloat(vypocet_8);
  vypocet_9 = vypocet_9.toFixed(2);
  document.getElementById("NavratnostInvesticie").innerHTML = vypocet_9;
 
   var vypocet_10 = parseFloat(35000) / (parseFloat(document.kalkulacka.PocetDniVRoku.value) * parseFloat(document.kalkulacka.PrevadzkovaDobaLED.value));
  vypocet_10 = vypocet_10.toFixed(2);
  document.getElementById("Zivotnost").innerHTML = vypocet_10;
 
  var vypocet_11 = parseFloat(vypocet_7) * parseFloat(vypocet_10);
  vypocet_11 = vypocet_11.toFixed(2);
  document.getElementById("UsporaPoDobuZivotnostiKwh").innerHTML = vypocet_11;

  var vypocet_12 = parseFloat(vypocet_8) * parseFloat(vypocet_10);
  vypocet_12 = vypocet_12.toFixed(2);
  document.getElementById("UsporaPoDobuZivotnostiEur").innerHTML = vypocet_12;

  var vypocet_13 = parseFloat(vypocet_12) - (parseFloat(document.kalkulacka.RozdielNakunejCenyBezDPH.value) * parseFloat(document.kalkulacka.PocetKusovLED.value));
  vypocet_13 = vypocet_13.toFixed(2);
  document.getElementById("CistyZiskPodbuZivotnosti").innerHTML = vypocet_13;

  var vypocet_14 = parseFloat(vypocet_13) / parseFloat(vypocet_10) / (parseFloat(document.kalkulacka.RozdielNakunejCenyBezDPH.value) * parseFloat(document.kalkulacka.PocetKusovLED.value));
  vypocet_14 = vypocet_14.toFixed(2);
  document.getElementById("RocnyVynosZInvesticie").innerHTML = vypocet_14;
   
  var vypocet_15 = parseFloat(document.kalkulacka.PocetKusovLED.value) * parseFloat(document.kalkulacka.RozdielNakunejCenyBezDPH.value);
  vypocet_15 = vypocet_15.toFixed(2);
  document.getElementById("CenaDiela").innerHTML = vypocet_15;
}​

KALKULAČKA ÚSPOR ELEKTRICKEJ ENERGIE - "PHP"

ZDROJOVÝ KÓD PRE "HTML / PHP"
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=windows-1250">
 <meta name="description" content="Kalkulačka úspor elektrickej energie">
 <meta name="keywords" content="kalkulačka, úspora energie, elektrickej, vyhodnotenie úspor">
 <meta name="author" content="PALCO IT, s.r.o.">
 <link rel="stylesheet" href="/css/style.css">
 <link rel="icon" href="/favicon.ico" type="image/x-icon"/>
 <title>PALCO IT, s.r.o. | Kalkulačka úspor elektrickej energie (PHP)</title>
  </head>
  <body>

   <?php
   error_reporting(0);

   $PocetKusovZiarovka = $_POST['PocetKusovLED'] * 1;
   $PrevadzkovaDobaZiarovka = $_POST['PrevadzkovaDobaLED'] * 1;
   $SpotrebaRokKwhZiarovka = round(($_POST['PrikonZiarovka'] * $_POST['PocetKusovLED'] * $_POST['PrevadzkovaDobaLED'] * $_POST['PocetDniVRoku']) / 1000,2);
   $SpotrebaRokEurZiarovka = round($SpotrebaRokKwhZiarovka * $_POST['Sadzba'],2);
   $SpotrebaRokKwhLED = round(($_POST['PrikonLED'] * $_POST['PocetKusovLED'] * $_POST['PrevadzkovaDobaLED'] * $_POST['PocetDniVRoku']) / 1000,2);
   $SpotrebaRokEurLED = round($SpotrebaRokKwhLED * $_POST['Sadzba'],2);
   $RocnaUsporaKwh = round($SpotrebaRokKwhZiarovka - $SpotrebaRokKwhLED,2);
   $RocnaUsporaEur = round($SpotrebaRokEurZiarovka - $SpotrebaRokEurLED,2);
   $NavratnostInvesticie = round(($_POST['RozdielNakunejCenyBezDPH'] * $_POST['PocetKusovLED']) / $RocnaUsporaEur,2);
   $Zivotnost = round(35000 / ($_POST['PocetDniVRoku'] * $_POST['PrevadzkovaDobaLED']),2);
   $UsporaPoDobuZivotnostiKwh = round($RocnaUsporaKwh * $Zivotnost,2);
   $UsporaPoDobuZivotnostiEur = round($RocnaUsporaEur * $Zivotnost,2);
   $CistyZiskPoDobuZivotnosti = round($UsporaPoDobuZivotnostiEur - ($_POST['RozdielNakunejCenyBezDPH'] * $_POST['PocetKusovLED']),2);
   $RocnyVynosZInvesticie = round($CistyZiskPoDobuZivotnosti / $Zivotnost / ($_POST['RozdielNakunejCenyBezDPH'] * $_POST['PocetKusovLED']),2);
   $CenaDiela = round($_POST['RozdielNakunejCenyBezDPH'] * $_POST['PocetKusovLED'],2);

echo '<form method="POST" action="kalkulacka-uspor-elektrickej-energie.php">';
echo '<table>';
echo '<thead>';
 echo '<tr>';
   echo '<th>NÁZOV</th>';
   echo '<th>ŽIAROVKA</th>';
   echo '<th>LED SVIETIDLO</th>';
   echo '<th>PARAMETER</th>';
echo '</tr>';
echo '</thead>';
echo '<tbody>';
 echo '<tr>';
   echo '<td>Príkon:</td>';
   echo '<td><input type="text" name="PrikonZiarovka" value="'.$_POST['PrikonZiarovka'].'"/></td>';
   echo '<td><input type="text" name="PrikonLED" value="'.$_POST['PrikonLED'].'"/></td>';
   echo '<td>W</td>';
   echo '</tr>';
 echo '<tr>';
   echo '<td>Počet:</td>';
   echo '<td class="table-value">'.$PocetKusovZiarovka.'</td>';
   echo '<td><input type="text" name="PocetKusovLED" value="'.$_POST['PocetKusovLED'].'"/></td>';
   echo '<td>kusov</td>';
 echo '</tr>';
 echo '<tr>';
   echo '<td>Prevádzka:</td>';
   echo '<td class="table-value">'.$PrevadzkovaDobaZiarovka.'</td>';
   echo '<td><input type="text" name="PrevadzkovaDobaLED" value="'.$_POST['PrevadzkovaDobaLED'].'"/></td>';
   echo '<td>hodín</td>';
 echo '</tr>';
 echo '<tr>';
   echo '<td>Spotreba rok:</td>';
   echo '<td class="table-value">'.$SpotrebaRokKwhZiarovka.'</td>';
   echo '<td class="table-value">'.$SpotrebaRokKwhLED.'</td>';
   echo '<td>kWh</td>';
 echo '</tr>';
 echo '<tr>';
   echo '<td>Spotreba rok:</td>';
   echo '<td class="table-value">'.$SpotrebaRokEurZiarovka.'</td>';
   echo '<td class="table-value">'.$SpotrebaRokEurLED.'</td>';
   echo '<td>eur</td>';
 echo '</tr>';
 echo '<tr>';
   echo '<td>Ročná úspora:</td>';
   echo '<td class="table-value" colspan="2">'.$RocnaUsporaKwh.'</td>';
   echo '<td>kWh</td>';
 echo '</tr>';
 echo '<tr>';
   echo '<td>Ročná úspora:</td>';
   echo '<td class="table-value" colspan="2">'.$RocnaUsporaEur.'</td>';
   echo '<td>eur</td>';
 echo '</tr>';
 echo '<tr>';
   echo '<td>Rozdiel nákupnej ceny bez DPH:</td>';
   echo '<td colspan="2"><input type="text" name="RozdielNakunejCenyBezDPH" value="'.$_POST['RozdielNakunejCenyBezDPH'].'"/></td>';
   echo '<td>eur</td>';
 echo '</tr>';
 echo '<tr>';
   echo '<td>Návratnosť investície:</td>';
   echo '<td class="table-value" colspan="2">'.$NavratnostInvesticie.'</td>';
   echo '<td>rokov</td>';
 echo '</tr>';
 echo '<tr>';
   echo '<td>Životnosť 35.000 hodín:</td>';
   echo '<td class="table-value" colspan="2">'.$Zivotnost.'</td>';
   echo '<td>rokov</td>';
 echo '</tr>';
 echo '<tr>';
   echo '<td>Úspora po dobu životnosti:</td>';
   echo '<td class="table-value" colspan="2">'.$UsporaPoDobuZivotnostiKwh.'</td>';
   echo '<td>kWh</td>';
 echo '</tr>';
 echo '<tr>';
   echo '<td>Úspora po dobu životnosti:</td>';
   echo '<td class="table-value" colspan="2">'.$UsporaPoDobuZivotnostiEur.'</td>';
   echo '<td>eur</td>';
 echo '</tr>';
 echo '<tr>';
   echo '<td>Čistý zisk po dobu životnosti:</td>';
   echo '<td class="table-value" colspan="2">'.$CistyZiskPoDobuZivotnosti.'</td>';
   echo '<td>eur</td>';
 echo '</tr>';
 echo '<tr>';
   echo '<td>Ročný výnos z investície:</td>';
   echo '<td class="table-value" colspan="2">'.$RocnyVynosZInvesticie.'</td>';
   echo '<td>%</td>';
 echo '</tr>';
 echo '<tr>';
   echo '<td>Cena diela:</td>';
   echo '<td class="table-value" colspan="2">'.$CenaDiela.'</td>';
   echo '<td>eur</td>';
 echo '</tr>';
 echo '<tr>';
   echo '<td>Počet dní v roku:</td>';
   echo '<td colspan="2"><input type="text" name="PocetDniVRoku" value="'.$_POST['PocetDniVRoku'].'"/></td>';
   echo '<td>dní</td>';
 echo '</tr>';
 echo '<tr>';
   echo '<td>Sadzba:</td>';
   echo '<td colspan="2"><input type="text" name="Sadzba" value="'.$_POST['Sadzba'].'"/></td>';
   echo '<td>eur</td>';
 echo '</tr>';
echo '</tbody>';
echo '</table>';
echo '<input type="submit" value="V Ý P O Č E T"/>';
echo '</form>';
?>

<div class="main"></div>
<div class="footer"><p><a href="https://www.palcoit.eu/" class="button" target="_blank" title="PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie"/>PALCO IT, s.r.o. © All Rights Reserved</a></p></div>
  </body>
</html>​
ZDROJOVÝ KÓD PRE "CSS"
input {
  text-align: center;
  color: #cc3300;
  font-weight: 700;
  background-color: #ffd2d2;
  width: 100%;
  border: 0px;
  border-radius: 5px;
}

input:hover {
  background-color: #ffd2c9;
}

input[type=submit] {
  color: #000000;
  background-color: #ffcc99;
  padding: 10px;
}

a.button {
  text-decoration: none;
  color: initial;
}

input[type=submit]:hover {
  color: #000033;
  background-color: #ffcc88;
}

table {
 width: 100%;
 border: 0px;
}

th {
  text-align: center;
  background-color: #ffcc99;
  padding: 5px;
  border-radius: 5px;
}

td {
  text-align: left;
  padding: 5px;
}

tr:nth-child(even) {
  background-color: #f2f2f2;
}

.table-value {
  text-align: center;
}

body {
  font-style: normal;
  font: 13px verdana;
}


.footer {
  text-align: center;
  color: #000000;
  font-weight: 700;
  background-color: #ffcc99;
  position: fixed;
  width: 100%;
  left: 0;
  bottom: 0;
}

.main {
  margin-top: 50px;
}​