Pod komínom 10, 080 01 Prešov, Slovensko +421 905 637 714 palco@palcoit.eu

RIADIACE JEDNOTKY

riadiace jednotky pre osvetlenie ulíc, výrobných hál, kancelárií
PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Riadiace jednotky | Riadiaca jednotka PWM analóg
Simulator PWM_Analóg je riadiaca jednotka pre nastavovanie alebo testovanie regulovaných LED predradníkov. Má 2 výstupné kanály: Digitálny PWM s napäťovými úrovňami 0V a 5V, s 10 bitovým rozlíšením (1024 úrovni), s natavením opakovacej periódy: 450Hz, 3,6kHz, 56,25Hz. Analógový napäťový výstup, s vlastnosťou „Rail-to_Rail“, s 2-mi rozsahmi:0V až 10V, 1V až 10V. Nastavenie výstupného napätia sa dá pomocou Infraovladáča, alebo dvoma tlačidlami s dvoma priebehmi: Lineárny: 1000 úrovni s promilovým rozlíšením. Exponenciálny: 100 úrovni s percentuálnym rozlíšením. Priebeh s koreláciou GAMA 2,27 vernejšie linearizuje zmenu svetelného toku so zrakovým zmyslom. Ovládanie má dynamický priebeh podľa dĺžky stlačenia tlačidla. Okrem stabilného nastavenia výstupného napätia, dá sa použiť funkcia rozmetania výstupného napätia. Dva módy rozmetania: Lineárne rozmetanie s cca 10 sekundovým nábehom (nárast od 0V, alebo 1V po 10V) a s cca 10 sekundovým dobehom (pokles od 10V po 1V, alebo 0V). Exponenciálne rozmetanie nábeh a dobeh po GAMA krivke s nastaviteľnou periódou rozmetania 1sek. až 10sek. Zobrazovač zobrazuje percentuálnu hodnotu výstupu, predikatívnu hodnotu napätia výstupu. Taktiež vďaka 10-bit ADC prevodu, zobrazuje reálne nameranú hodnotu napäťového výstupu. Merané napätie je nakalibrované s presnosťou - max. chyba 1%. Pripojenie výstupov: Výstupný konektor obsahuje 3 piny. Vľavo je označený spoločný pin „GND“ (zem). Stredný pin je výstup analógového napätia 0 až 10V. Krajný pravý pin je digitálny výstup PWM.

OVLÁDANIE DIAĽKOVÝM INFRA-OVLÁDAČOM IRR

Použitý displej zariadenia RJ_Street je typu LCD s počtom 2 x 16 znakov v dvoch riadkoch. Výška znakov je 5,57mm s LED podsvietením. Displej ovládame ručným infra-ovládačom ELEN BQS 062, ktorý k zariadeniu dodáva výrobca. Dosah infra-ovládača je 10m. Uhol nasmerovania ovládača na displej je ±30°. Význam tlačidiel je vysvetlený v nasledujúcom obrázku a tabuľke.
PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Riadiace jednotky | Riadiaca jednotka PWM analóg | Ovládač
TLAČIDLO - FARBA FUNKCIA
ESC Červená Vypnutie / Zapnutie - LED podsvietenia
SELECT Modrá Zmena rozsahu [0 až 10V] / [1 až 10V]
MENU Červená Zmena priebehu Lineárny / Exponenciálny
0 až 9 Červená Priame zadanie výstupného napätia [V]
► šípka „Play“ Sivá Zapnutie / Vypnutie - Rozmetania
F4 Sivá Zapnutie / Vypnutie - Simulácia LED
Šípka ↑ Modrá Zvyšovanie výstupného napätia [↑]
Šípka → Modrá Zvyšovanie rýchlosti rozmetania [→]
Šípka ← Modrá Znižovanie rýchlosti rozmetania [←]
Šípka ↓ Modrá Znižovanie výstupného napätia [↓]
OK Modrá Zadanie: 100% napätia (10V)

Použitý displej zariadenia je typu LCD s počtom 4 x 20 znakov v štyroch riadkoch. Výška znakov je 5,57mm s modrým LED podsvietením. Jednotku ovládame ručným infra-ovládačom ELEN BQS 062, ktorý k zariadeniu dodáva výrobca. Dosah infra-ovládača je 5m. Uhol nasmerovania ovládača na jednotku je ± 30°. Význam tlačidiel je vysvetlený v nasledujúcom obrázku a tabuľke. Funkcie simulátora ovládané IR ovládačom sú popísané v tabuľke2. Tlačidlom F4, zapíname simuláciu regulácie na LED podsvietení LCD displeja.

OVLÁDANIE TLAČÍDLAMI

Krátkym stláčaním ľavého tlačidla na DPS označené S1 znižujeme výstupné napätie, podobne pravým tlačidlom zvyšujeme výstupné napätie. Dlhším stlačením jednotlivých tlačidiel sa zapne funkcia „autorepeat“ s dynamickým priebehom. Rýchlosť zmeny napätia sa lineárne zvyšuje, pri približovaní ku krajným hodnotám napätia 0V resp. 1V alebo 10V sa rýchlosť zmeny znížuje. Pri súčasnom stlačení oboch tlačidiel double click sa prepína rozsah výstupného napätia z [0 až 10V] na [1 až 10V], resp. naopak.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

NÁZOV PARAMETER
Napájanie 230VAC, 50
Príkon 2W, max.
Tolerancia sieť. napätia -15% až +5%, 50Hz až 60Hz
Pracovná teplota okolia -20°C až +40°C
Pracovná vlhkosť okolia 90% max.
Úroveň krytia IP20

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na zariadenie je poskytovaná výrobcom 36 mesačná záručná doba. Inštalácia svietidla k sieťovému rozvodu prevádza osoba s odbornou spôsobilosťou (vyhl. 508/2009 Z.z. §22...).

Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:
  • ak došlo k poškodeniu v dôsledku živelnej pohromy alebo vojny,
  • ak došlo k poškodeniu v dôsledku prepätia, pri pripojení iného ako predpísaného napätia,
  • ak bolo zariadenie mechanicky poškodené vinou zákazníka,

OK