Logo
PRÍSPEVKY
návod na zisk, riadenie osvetlenia, kvalita svetla
Návod na zisk

Meranie spotreby elektrickej energie. Analýza sieťových parametrov. Vyhodnotenie ekonomických a štatistických ukazovateľov.

Index farebného podania CRI, Ra: slnečné svetlo má index farebného podania 100. Všetky umelé svetlené zdroje sú porovnávané s týmto denným svetlom a vyjadrujú percentuálne zastúpenie všetkých farieb oproti slnku. Číselný údaj napr. 80 CRI, Ra znamená, že umelý svetlený zdroj obsahuje 80% všetkých vlnových dĺžok oproti slnku.

Relatívna spektrálna emisia, neutrálna biela farebná teplota 4000K

Farebná teplota CCT: zodpovedá charakteristickému odtieňu bieleho svetla, vyžarovaného absolútne čiernym telesom, zohriatym na konkrétnu teplotu. Všeobecne považujeme žiarenie čierneho telesa pri teplotách od 2500K teplé biele svetlo do 10000K chladné biele svetlo za bielu oblasť. Chladná biela je uprednostňovaná v situáciách, ktoré si vyžadujú intenzívnu a úplnú koncentráciu, ako sú laboratóriá a operačné sály nemocníc, technické miestnosti. Teplá biela zvyšuje vizuálnu príťažlivosť potravín, obchodného tovaru a tónu pokožky, naladové miestnosti.

Relatívna spektrálna emisia, chladná biela farebná teplota 6000K

Úspora elektrickej energie v nadväznosti na návratnosť investície, meracím zariadením.

Otázky predchádzajúce rozhodnutiu investovať:

 • Zvýši technológia kapacitu výroby oproti súčasnosti?
 • Zníži technológia prevádzkové náklady a teda sa tým aj zvýši účinnosť?
 • Vytvorí nám nejaké ďalšie benefity?
 • Je investícia do technológie konečná?

Náklady pri investovaní do technológie:

 • Prvotné náklady: nákup, preprava, inštalácia, uvedenie do prevádzky.
 • Prevádzkové a údržbárske náklady: počas doby životnosti technológie.
 • Fixné náklady: relatívne konštantné, odvody, dane, platy.
 • Variabilné náklady: závislosť od prevádzkových aktivít.
 • Prírastkové náklady: určené z variabilných nákladov, pri zvýšení výkonu nejakej časti technológie.
 • Náklady na straty: zvyčajne sa o nich neuvažuje.
 • Likvidačné náklady: na konci životnosti.

Ekonomické premenné súvisiace s časom:

 • Kúpna sila peňazí samotných typický časom klesá. Pri investovaní súvisí so ziskom, v tom prípade zvyčajne rastie.
 • Cena technológií typicky časom klesá.
 • Cena surovín časom rastie.
 • Úroková miera [%] úrok množstvo požičaných financií pre použitie financií, závislá nie len od ekonomických veličín, časom môže rásť alebo klesať.
 • Sila ľudskej myšlienky takmer neohraničená hodnota, málo používaná.

Metódy vyhodnocovania ziskovosti, návratnosti investície: tieto 2 metódy nie sú konzistentné s nákladmi počas doby životnosti technológie, nezvažujú časové hľadisko cash flow, nezahrňujú všetky náklady súvisiace s účtovníckymi špecifikami jednotlivých firiem: SPP = Prvotný náklad/ročné úspory-ročné náklady. Poskytujú hrubú aproximáciu investičných hodnôt: DPP = Rok pred + Náklady na zač.roka / CashFlow počas roka. Sú však jednoduché, rýchle, pomerne vypovedajúce pre meranie ziskovosti budúcej investície. Pri kapitalovo nižších investíciách postačujúce pre rozhodnutie investovať. Najslabšia metóda je ROI, keďže nezohľadňuje časovo cash flows, to nám znižuje ekonomickú účinnosť projektu: ROI = Zisk z investície – Investičné náklady / Investičné náklady.

 • Doba návratnosti investície: SPP Single Payback Period.
 • Návrat investície: DPP Discounted Payback Period.

Ďalšie metódy vyhodnocovania získovosti investície: tieto 4 metódy sú komplexnejšie, presné, používajú sa pre kapitalovo silné investície. Počítajú s hodnotou peňazí súčasnou aj budúcou. Pre zariadenie MAU3, sú vhodné metódy SPP v prípade vlastnej investície a DPP v prípade úveru.

 • Celkové náklady počas celej životnosti technológie total LCC.
 • Pomer úspor investície.
 • Získaná súčasná hodnota.
 • Interná rýchlosť návratu.

Metóda vyhodnocovania návratnosti investície SPP: stručná príručka pre lepšiu investíciu. Ako sa rozhodovať pri tvorbe investície? making go/no-go project decision. Zamerajte sa na cash flows, nie na zisky. Lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche. Účtovné zisky obsahujú množstvo ekonomických fikcií predpokladov, na druhej strane tok financií je ekonomický fakt manifestovaná realita. Zamerajte sa na prírastok cash flows. Starostlivo domyslené alternatívy projektu majú vplyv na zmenu cash flows teda želané prírastky. Kalkulujte z časového hľadiska Time is money. Investori prirodzene preferujú časové hľadisko toku financií. Cash radšej skôr, ako neskoršie podľa možnosti okamžite. Jednoducho, použite metódu NPV získaná čistá súčasná hodnota potenciálnej investície. Kalkulujte riziko investície. Spôsob uriadenia premennej veličiny riziko je použitie veličiny diskontná sadzba v kalkuláciách je najviac konzistentná s rizikom investície. Doporučená nepriama úmera čím vyššie riziko tým skorší kalkulovaný návrat investície.

Relatívna spektrálna emisia, teplá biela farebná teplota

Metóda SPP pri výmene fluorescenčných trubíc za LED: SPP = prvotný náklad/ročné spory-ročné náklady. Zadávacie parametre:

 • Vstupná investícia.
 • Ročné náklady.
 • Sadzba elektrickej energie.
 • parameter 2,3 sa môže aktualizovať, vyhodnocuje sa počet rokov, mesiacov a dní do návratu investície.

Metóda vyhodnocovania návratnosti investície DPP:

NÁZOV SUMA KONCOVÁ VÝNOS
Vstupná investícia 10000€ - -
Diskontná sadzba 5% - -
Ročný hrubý výnos 3000€ - -
1.rok 3000€ / 1,05 =2857€ Výnosy čisté
2.rok 3000€/1,1025 =2721€ Výnosy čisté
3.rok 3000€/1,1576 =2592€ ?=10638€
4.rok 3000€/1,2155 =2468€ ?=8170€

Návrat investície za 3 roky a 9 mesiacov. Zadávacie parametre:

 • Vstupná investícia.
 • Ročné náklady.
 • Sadzba elektrickej energie.
 • parameter 2,3 sa môže aktualizovať, vyhodnocuje sa počet rokov, mesiacov a dní do návratu investície.

Stručná príručka pre lepšiu investíciu ako sa rozhodovať pri tvorbe investície: zamerajte sa na cash flows, nie na zisky. Lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche. Účtovné zisky obsahujú množstvo ekonomických fikcií, na druhej strane tok financií je ekonomický fakt. Zamerajte sa na prírastok cash flows. Starostlivo domyslené alternatívy projektu majú vplyv na zmenu cash flows. Kalkulujte z časového hľadiska Time is money. Investori prirodzene preferujú časové hľadisko toku financií. Cash radšej skôr, ako neskoršie podľa možnosti okamžite. Jednoducho, použite metódu NPV – získaná čistá súčasná hodnota potenciálnej investície. Kalkulujte riziko investície. Spôsob uriadenia premennej veličiny riziko je použitie veličiny diskontná sadzba v kalkuláciách je najviac konzistentná s rizikom investície. Doporučená nepriama úmera čím vyššie riziko tým skorší kalkulovaný návrat investície.

Binovanie výber LED podľa súradníc chromatičnosti

Príklad použitia metódy PP pri výmene fluorescenčných trubíc za LED svetelné zdroje:

NÁZOV PARAMETER
Nákupná cena LED trubice 47€
Príkon LED trubice 15W
Sadzba elek. energie 0,20€
Denná doba svietenia 10hodín
Režim prevádzky 252dní
Ekvivalentný príkon 36W
Ročný pokles nákladov 10,58€
Doba návratnosti investície 4 a 5mes./12

Návratnosť investície úsporou elektrickej energie. Výpočet úspornosti LED kancelárií cca 30m².

NÁZOV ŽIAROVKA - LED SVIETIDLO PARAMETER
Príkon 94,00 - 44,00 W
Počet 4,00 - 4,00 kusov
Prevádzka 8,00 - 8,00 hodín deň
Spotreba rok 1097,92 - 513,92 kWh
Spotreba rok 274,80 - 128,48 eur
Ročná úspora - 584,00 - kWh
Ročná úspora - 146,00 - eur
Návratnosť investície - 5,48 - rokov
Životnosť hodín - 11,99 - rokov
Úspora po dobu životnosti - 7002,16 - kWh
Úspora po dobu životnosti - 1750,54 - eur
Čistý zisk po dobu životnosti - 950,54 - eur
Ročný výnos z investície - 9,91% - %
Cena diela - 800,00 - eur
Rozdiel nákup ceny bez DPH - 200,00 - eur
Počet dní - 365,00 - v roku
Sadzba - 0,25 - eur
Životnosť - 35000,00 - hodín
Osvetľovacia technológia:
 • Incandescent: volfrámové vlákno vo vákuu alebo halogénovom plyne, účinnosť 10lm/W až 18lm/W, CRI 90% až 100%.
 • Discharge: elektromagnetický výboj v ortuťových parách, vo frekvenčnej oblasti UVB žiarenia prvotná emisia, následne konvertované optickými vlastnosťami luminofóra do viditeľného spektra 400nm až 700nm, účinnosť 35lm/W až 200lm/W, CRI 20% až 95%.
 • LED: emisia fotónov na polovodičovom prechode, dvoch polovodičov P a N.
 • Prvotná elektromagnetická emisia: v modrom spektre konvertovaná v luminofóre Barytové zmesi alebo Fosfor na biele spektrum celé viditeľné spektrum, odfiltrované Infra a UV.
 • Zmiešavaním: 2 Dichromatic-B, 3 Trichromatic-RGB, 630nm, 525nm, 470nm alebo 4 Tetrachromatic - RGBCyan na biele svetlo, nižšie CRI.
 • Účinnosť: 65lm/W až 130lm/W, CRI 70% až 95%, merné emisie CO2 v SR: 2003 0,2kg/kWh a v 2009 0,17kg/kWh.
 • Norma: STN EN 12464-1 interiér, STN EN 12464-2 exterié, konferenčné miestnosti 500lx–Ra80. Osvetlenie má byť regulovateľné.

Príslušné osvetľovacie normy:

 • EN 12464-1: svetlo a osvetlenie, osvetlenie pracovných priestorov časť 1 vnútorne pracovné priestory.
 • EN 12464-2: svetlo a osvetlenie, osvetlenie pracovných priestorov časť 2 vonkajšie pracovné priestory.

Súvisiace normy:

 • EN 12193: svetlo a osvetlenie, osvetlenie športovísk.
 • EN 12665:2002: svetlo a osvetlenie, základne termíny a kritéria pre stanovenie požiadaviek na osvetlenie.
 • PREN 13032-1: užité osvetľovanie, meranie a prezentácia fotometrických dát svetelných zdrojov a svietidiel.
 • CIE 117:1995: rušivé oslnenie vo vnútornom osvetľovaní.

Základné elektrické veličiny, merané, analyzované a vyhodnocované zariadením MAU3:

 • Napätie URMS [V]: metoda merania RMS, efektívna hodnota sa dá aplikovať iba pri harmonickom priebehu.
 • Prúd IRMS [A]: efektívna hodnota sa dá aplikovať iba pri harmonickom priebehu.
 • Frekvencia [Hz]: sieťového rozvodu, MF.
 • Okamžitý činný príkon [W]: jalový [VAr]. Celkový [VA].
 • Priemerný hodinový činný príkon, AHAP [W]: podiel činnej energie k prevádzkovým hodinám.
 • Power Factor [bez jednotky]: pomer činného príkonu k celkovému, rozsah 0,0 až 1,0. Účinník cos?, fázového posuvu medzi napätím a prúdom, sa dá aplikovať iba pri harmonických priebehoch. Distortion Factor nahrádza PF pri veľmi skreslenom priebehu prúdu.
 • Spotreba [kWh]: časová integrácia činného príkonu, elektrická práca.
 • Energetické skreslenie [%]: rozdiel širokospektrálnej zložky aktívnej energie časová integrácia činného príkonu a fundamentálnej zložky 50Hz vyjadrený v percentách.

Princíp vyhodnotenia úspor elektrickej energie zariadením MAU3: pri stavajúcej technológií sa aproximuje veličina AHAP, súčasne sa zaznamenávajú prevádzkové hodiny. Po inštalácií novej úspornejšej technológie sa AHAP znuluje, pričom predchádzajúca sa zapamätá ako referenčná hodnota AHAP-old. Vytvorením novej AHAP získame percentuálnu úsporu z podielu AHAP a AHAP-old. Z percentuálnej hodnoty úspory si lineárne odvodíme štatistické veličiny.

Dodatok základné fyzikálne svetelné veličiny:

 • Svetlo: elektromagnetické žiarenie, ktoré je vďaka svojej vlnovej dĺžke viditeľné okom.
 • Svietivosť I: candela [cd] vyjadruje schopnosť približne bodového zdroja svetla, vyvolať v danom smere zrakový vnem.
 • Osvetlenie E: lux [lx] je osvetlenie spôsobené svetelným tokom jedného lúmena dopadajúcim na plochu 1m2. E=?/S.
 • Svetelný tok ?: lúmen [lm] lúmen je svetelný tok vyžarovaný do priestorového uhlu 1 steradiánu bodovým zdrojom, ktorého svietivosť je vo všetkých smeroch 1 kandela.
 • Jas L: candela na meter štvorcový [cd.m-2]. Podiel rovnomernej svietivosti povrchu zdroja svetla a veľkosti tohto povrchu.

Kopírovanie, opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa je výslovne zakázané.
Najpozerateľnejšie