GDPR

ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácia o zásadách spracúvania osobných údajov.
GDPR - všeobecné nariadenie o ochrane údajov: v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, Vás informujeme o nasledovných zásadách spracúvania osobných údajov:

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa: prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť:
 • PALCO IT, s.r.o.
 • Pod komínom 10,
 • 080 01 Prešov,
 • IČO: 46 298 452,
 • DIČ: 2023323192,
 • IČ DPH: SK2023323192,
 • zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 24799/P,
Kontakty:
 • e-mail: palco@palcoit.eu
 • kontakt: +421 905 637 714
 • písomne na adrese Pod komínom 10, 080 01 Prešov
Účely spracúvania osobných údajov: účelom spracovania osobných údajov je uzatvorenie kúpnej zmluvy a jej plnenie, a to dodanie tovarov a služieb. Získané osobné údaje dotknutých osôb sú ďalej spracúvané výlučne na účely výkonu činnosti prevádzkovateľa, a budú použité pri nasledovných činnostiach:
 • príjem, potvrdenie a spracovanie objednávky,
 • vystavenie daňového dokladu - faktúry,
 • evidencia platieb,
 • odoslanie tovaru na vybraný spôsob dodania,
 • evidencia objednávok zákazníkov,
Spracúvanie je nevyhnutné aj na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorá si vyžaduje spracúvanie údajov podľa právnych predpisov v súvislosti s vedením obchodnej, účtovnej, daňovej agendy, na uplatnenie reklamácie, na vymáhanie pohľadávky, pri správe registratúry.

Právny základ spracúvania osobných údajov: osobné údaje sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti na základe právneho základu podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia za splnenia podmienky, že spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (ide napríklad o kúpnu zmluvu pri nákupe cez internet) uzavretej medzi prevádzkovateľom ako dodávateľom tovarov/poskytovateľom služieb a dotknutou osobou ako objednávateľom/používateľom, alebo, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (ide napríklad o registráciu do e-shopu). K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza na základe záväzného potvrdenia objednávky e-mailom, prípadne telefonickým potvrdením, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky, cez elektronický objednávkový formulár.

V prípade neposkytnutia osobných údajov od dotknutej osoby nemôže dôjsť k uzatvoreniu, ani k následnej realizácii zmluvného vzťahu. V procese objednávania je dotknutá osoba povinná vyplniť osobné údaje (meno a priezvisko, fakturačná adresa, e-mail adresa, kontaktné telefónne číslo, adresa dodania; fyzická osoba - podnikateľ (živnostník) aj IČO, DIČ, IČDPH, kontaktná osoba, telefón). Rozsah získavaných a spracúvaných osobných údajov zákazníkov je nastavený tak, ako je to naozaj pre naplnenie daného účelu potrebné a nevyhnutné.

Príjemcovia osobných údajov: osobné údaje dotknutej osoby môžu byť sprístupnené aj tretím osobám, a to len v rozsahu potrebného na doručenie tovaru:
 • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČO: 36 631 124.
Doba uchovania osobných údajov: osobné údaje dotknutej osoby bude prevádzkovateľ e-shopu spracúvať len na nevyhnutnú dobu, na splnenie daného účelu:
 • Údaje zákazníka, ktoré získal na účel vybavenia jeho objednávky a s tým spojený účel prípadného vybavenia reklamácie bude e-shop ukladať počas reklamačnej lehoty 24 mesiacov.
 • Údaje zákazníka, uvedené na faktúrach, či iných daňových dokladoch sa na účely vedenia účtovníctva a plnenia daňových povinností budú uchovávať rovnako, ako je archivačná lehota účtovných dokladov, t.j. minimálne desať rokov.
Práva dotknutej osoby voči prevádzkovateľovi: dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia pri spracúvaní osobných údajov možnosť uplatnenia práva voči prevádzkovateľovi e-shopu kedykoľvek. Žiadosť je potrebné adresovať na e-mail palco@palcoit.eu.
 • Právo na prístup k svojim osobným údajom.
 • Právo na opravu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neaktuálne a právo na doplnenie neúplných osobných údajov so zreteľom na účel ich spracúvania.
 • Právo na výmaz, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali.
 • Právo na obmedzenie spracúvania, ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov a nemožno určiť ich správnosť či nesprávnosť, alebo keď je potrebné osobné údaje uchovať na účely dokazovania.
 • Právo namietať voči spracúvaniu, ak neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo právo namietať voči spracúvaniu na účely priameho marketingu.
 • Právo na prenosnosť údajov priamo od prevádzkovateľa, ktorému poskytla osobné údaje na účely plnenia zmluvy k ďalšiemu prevádzkovateľovi bezpečným a zabezpečeným spôsobom, ak je to technicky možné.
Ak Vašej žiadosti prevádzkovateľ nevyhovie, alebo máte podozrenie, že došlo alebo dochádza k porušeniu Vašich práv, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, IČO: 36 064 220, tel. kontakt: +421 / 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk alebo na webovej stránke: dataprotection.gov.sk/uoou.

Napozerateľnejšie