Pod komínom 10, 080 01 Prešov, Slovensko +421 905 637 714 palco@palcoit.eu

RIADIACE JEDNOTKY

riadiace jednotky pre osvetlenie ulíc, výrobných hál, kancelárií
PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Riadiace jednotky | Riadiaca jednotka pre priemyselné osvetlenie
Riadiaca jednotka pre priemyselné osvetlenie RJ_Industry riadi výkon regulovaných LED svetelných zdrojov v rozsahu 10% až 100% pre jednotlivé skupiny (kanály) nezávislé. Informáciu o výkone posiela jednotlivým kanálom cez Radio-Frekvenčný RF signál. Dokáže ovládať až 15 skupín (kanálov) svietidiel, pričom v každej skupine môžu byť ľubovoľný počet svietidiel. Dajú sa nakonfigurovať 2 sady až 8 časových spínačov, ktoré vymedzujú 8 časových periód počas dňa s denným cyklom (opakujúci sa každý deň). 1. sada časových spínačov je určená pre výber svetelných profilov, 2. sada je určená pre zopnutie RELÉ s nastaviteľnou časovou dĺžkou 1sek. až 255sek. V každej časovej perióde, 1.sady časových spínačov, sa dá priradiť 1 z 8-ých profilov 1 až 8. Riadiaca jednotka je umiestnená v krabičke s umiestnením na DIN lištu o veľkosti 6m, šírka 106mm. Nasledujúca tabuľka zobrazuje jednotlivé časové periódy pre 8 časových spínačov.
ČAS 00 01 02 03 ČAS
- 0. časová perióda 1. časová perióda 7. časová perióda 8. časová perióda -
00:00 1. časový spínač 7. časový spínač 8. časový spínač - 23:59
00:00 5:00 10:00 15:00 20:00 23:59

OVLÁDANIE TLAČÍDLAMI

Riadiaca jednotka sa ovláda dvoma tlačidlami označenými: SELECT Profile: Tlačidlom sa vyberá a prehľadá 1 z ôsmych výkonových profilov. ENTER: Tlačidlom sa potvrdí vybraný profil, následne sa aktivuje a zapamätá v nonvolatilnej pamäti. Stlačením oboch tlačidiel súčasne sa riadiaca jednotka prepne z automatického režimu označený A: prepínanie profilov podľa časových spínačov – do režimu označený F: pravidelného opakovania jedného vybraného profilu. Opätovným súčasným stlačaním oboch tlačidiel sa tieto režimy prepínajú. Vybraný režím je uchovaný v nonvolatilnej pamätí. Predposledný znak v hornom riadku zobrazený apostrof, ak je aktívny bzučiak počas aktívovania RELÉ. Ak bzučiak počas aktívovania RELÉ nie je aktívny, potom tento znak je zobrazený doprava smerujúcou dvoj-šípkou. Aktívacia bzučiaka sa nastavujú v MENU číslo 9, podMENU č.3. Režim A Automatický podľa časových spínačov vyjadruje blikajúci predposledný znak v hornom riadku, apostrof alebo doprava smerujúca dvoj-šípka. Posledný znak v hornom riadku zobrazuje číslo profilu. Hodnota celkového vstupného príkonu je zobrazená na konci 2. riadku. Parametre režimu A: sa nastavujú v MENU číslo 11. Režim F Fixný: je trvalo zobrazený predposledným znakom v hornom riadku apostrof alebo doprava smerujúca dvoj-šípka. Parametre režimu F: sa nastavujú v MENU číslo 9, podMENU č.1 a č.2.

OVLÁDACIE MENU

Prevádzkové nastavenia sa prevádzajú pomocou diaľkového infra-ovládača ELEN BQS 062. V nasledujúcej tabuľke je zobrazená „rýchla“ navigácia obslužného MENU:
podMNEU PROFIL 1 PROFIL 8 SYSTÉM ČAS  DÁTUM ČAS. SPÍNAČE SVETLÁ ČAS. SPÍNAČE RELÉ
1. Výkon kanálu 1 Výkon kanálu 1 Reset vysielania až 255min Rok Čas. spínač 1hod. Čas. spínač 1hod.
2. Výkon kanálu 2 Výkon kanálu 2 Opak. vysielania Mesiac Čas. spínač 1min. Čas. spínač 1min.
3. Výkon kanálu 3 Výkon kanálu 3 Akti. buzzer pre RELÉ Deň Profil pre 1.periódu Čas zopnutia RELÉ 1.čas
4. Výkon kanálu 4 Výkon kanálu 4 - Hodiny Čas. spínač 2hod. Čas. spínač 2hod.
5. Výkon kanálu 5 Výkon kanálu 5 - Minuty Čas. spínač 2min. Čas. spínač 2min.
6. Výkon kanálu 6 Výkon kanálu 6 - - Profil pre periódu 2 Čas zopnutia RELÉ 2.čas
7. Výkon kanálu 7 Výkon kanálu 7 - - Čas. spínač 3hod. Čas. spínač 3hod.
8. Výkon kanálu 8 Výkon kanálu 8 - - Čas. spínač 3min. Čas. spínač 3min.
9. Výkon kanálu 9 Výkon kanálu 9 - - Profil pre periódu 3 Čas zopnutia RELÉ 3.čas
10. Výkon kanálu A výkon kanálu A - - Čas. spínač 4hod. Čas. spínač 4hod.
11. Výkon kanálu B Výkon kanálu B - - Čas. spínač 4min. Čas. spínač 4min.
12. Výkon kanálu C Výkon kanálu C - - Profil pre periódu 4 Čas zopnutia RELÉ 4 čas
13. Výkon kanálu D Výkon kanálu D - - Čas. spínač 5hod. Čas. spínač 5hod.
14. - - - - Čas. spínač 5min. Čas. spínač 5min.
15. - - - - Profil pre periódu 5 Profil pre periódu 5
16. - - - - Čas. spínač 6hod. Čas. spínač 6 hod.
17. - - - - Čas. spínač 6min. Čas. spínač 6min.
18. - - - - Profil pre periódu 6 Čas zopnutia RELÉ 6.čas
19. - - - - Čas. spínač 7hod. Čas. spínač 7hod.
20. - - - - Čas. spínač 7min. Čas. spínač 7min.
21. - - - - Profil pre periódu 7 Čas zopnutia RELÉ 7.čas
22. - - - Čas. spínač 8hod. Čas. spínač 8hod.
23. - - 1min. až 255min. - Čas. spínač 8min. Čas. spínač 8min.
24. 10% až 100% - 1x až 255x - Profil pre periódu 8 Čas zopnutia RELÉ 8.čas

OVLÁDANIE DIAĽKOVÝM INFRA-OVLÁDAČOM IRR

Použitý displej zariadenia RJ_Industry je typu LCD s počtom 2 x 16 znakov v dvoch riadkoch. Výška znakov je 5,57mm s LED podsvietením. Displej ovládame ručným infra-ovládačom ELEN BQS 062, ktorý k zariadeniu dodáva výrobca. Dosah infra-ovládača je 10m. Uhol nasmerovania ovládača na displej je ±30°. Význam tlačidiel je vysvetlený v nasledujúcom obrázku a tabuľke.
PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Riadiace jednotky | Riadiaca jednotka pre priemyselné osvetlenie | Ovládač
TLAČIDLO - FARBA FUNKCIA
ESC Červená Ukončenie MENU [ESCAPE]
SELECT Modrá Nepoužité [SELECT]
MENU Zltá Vstuo do MENU [MENU]
0 až 9 Sivá Zadávanie čísiel [0] až [9]
Medzera Sivá Prázdný znak [ ] , alebo mínus [--]
Sivá Desatinná bodka [•]
Šípka ↑ Modrá Pohyb po položkách podMENU [↑]
Šípka → Modrá Pohyb po položkách MENU [→]
Šípka ← Modrá Pohyb po položkách MENU [←]
Šípka ↓ Modrá Pohyb po položkách podMENU [↓]
OK Modrá Potvrdzujúce tlačidlo [OK]

EDITOVACIE OKNO LCD DISPLEJA V MENU

Pri editovaní hodnôt a parametrov v podMENU sa využívajú 3 pozície číselných znakov, niektoré parametre majú vlastnosť potlačenia bezvýznamnej nuly. Stlačaním číselných tlačidiel ručného Infra-ovládača, čísla rotuju do ľava v troch desiatkových pozíciach (umiestnené pred znakom „%“).

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

NÁZOV PARAMETER
Napájanie 230VAC, 50
Príkon 2W, max.
Tolerancia sieť. napätia -15% až +5%, 50Hz až 60Hz
Pracovná teplota okolia -20°C až +40°C
Pracovná vlhkosť okolia 90% max.
Úroveň krytia IP20

VYSVETLENIE OKIENOK OVLÁDAČA

NÁZOV PARAMETER
Jeden až ôsem profilov
PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Riadiace jednotky | Riadiaca jednotka pre priemyselné osvetlenie | Okno 01
Potvrdenie profilu
PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Riadiace jednotky | Riadiaca jednotka pre priemyselné osvetlenie | Okno 02
Kľudová činnosť PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Riadiace jednotky | Riadiaca jednotka pre priemyselné osvetlenie | Okno 03
Obrazovka PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Riadiace jednotky | Riadiaca jednotka pre priemyselné osvetlenie | Okno 04
Editovacie okno PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Riadiace jednotky | Riadiaca jednotka pre priemyselné osvetlenie | Okno 05

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na zariadenie je poskytovaná výrobcom 36 mesačná záručná doba. Inštalácia svietidla k sieťovému rozvodu prevádza osoba s odbornou spôsobilosťou (vyhl. 508/2009 Z.z. §22...).

Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:
  • ak došlo k poškodeniu v dôsledku živelnej pohromy alebo vojny,
  • ak došlo k poškodeniu v dôsledku prepätia, pri pripojení iného ako predpísaného napätia,
  • ak bolo zariadenie mechanicky poškodené vinou zákazníka,

OK