Pod komínom 10, 080 01 Prešov, Slovensko +421 905 637 714 palco@palcoit.eu

RIADIACE JEDNOTKY

riadiace jednotky pre osvetlenie ulíc, výrobných hál, kancelárií
PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Riadiace jednotky | Riadiaca jednotka pre meranie tepelného odporu chladičov
Riadiaca jednotka RJ_ADC_eval je vyhodnocovacia jednotka 8 multiplexovaných 10_bit. ADC prevodníkov. Informácie z ADC sú v troch skupinách.

4x TEPLOTA
 • Teplota okolia, rozah [10°C až 100°C],
 • Teplota Chladiča, rozah [10°C až 100°C],
 • Teplota 1.tepelného generátora, rozah [10°C až 100°C],
 • Teplota 2.tepelného generátora, rozah [10°C až 100°C],
2x PRÚD
 • Prúd 1.tepelného generátora, rozah [0,000A až 10,00A],
 • Prúd 2.tepelného generátora, rozah [0,000A až 10,00A],
2x NAPÄTIE
 • Napätie 1.tepelného generátora, rozah [0,000V až 30,00V],
 • Napätie 2.tepelného generátora, rozah [0,000V až 30,00V],

Dajú sa nakonfigurovať 2 prevádzkové režimy: Automatický: Výkon generátora sa nastaví na približne 25% hodnotu predpokladaného výkonu pre tepelné plató pri 75°C teplote chladiča. Meranie prebehne v dvoch cykloch. Meranie tepelného odporu pri nastavenej hodnote výkonu. V cykle dva si jednotka prepočíta výkon pre tepelné plató pri 75°C teplote chladiča. Ten sa automatický nastaví, prevedie meranie a nakoniec si jednotka presne vypočíta tepelný odpor pre prednastavenú teplotu chladiča 75°C. Popis algoritmu merania a výpočtov bude uvedené v kapitole algoritmus merania tepelného odporu. Ručný. Na začiatku merania sa nastaví konštantný výkon generátora. Meranie sa ukončí po 10-minútovej stabilizácií tepelného pláta. Pri dosiahnutí teploty generátora 100°C, sa meranie zopakuje so zníženým výkonom generátora. Meranie sa opakuje automatický po vychladnutí chladiča, taktiež zníženie výkonu sa udeje automatický.
PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Riadiace jednotky | Riadiaca jednotka pre meranie tepelného odporu chladičov | Ukážka programu

Teplotná diferencia rozdiel teploty chladiča a teploty okolia je priemerne 50°K ±5°K. Kalibrácia prevádzkových veličín teplota, prúd, napätie a konfiguračné nastavenia, môžeme prevádzať cez ovládacie MENU, pomocou IRR infračervený diaľkového ovládača ELEN BQS 062. Spúšťanie merania, rýchly náhľad na merané veličiny a nastavenie výkonu a tepelnej diferencie, prevádzame tlačidlom na prednom paneli vedľa LCD displeja. Ukončenie merania je indikované piezo-bzučiakom trvalým tónom po dobu 4 minút, alebo sa ukončí stlačením tlačidla. Krátkym tónom 5 sekúnd je indikované aj spustenie alebo zastavenie merania. Súčasťou meracej jednotky je ovládací a databázový SW, výsledky merania sú vo formáte .csv, vhodné pre ďalšie štatistické spracovanie v programe MS_Excel. Merané a nastavované parametre sa zobrazujú na dvoch 2-riadkových LCD displejoch 2x16 znakov, výška znakov je 5,7mm a jedným 3-riadkovým LCD displejom 3x16 znakov, výška znakov je 3,7mm. LCD displeje sú podsvetný žltými LED. Riadiaca jednotka je umiestnená na podložke krabičky s umiestnením na DIN lištu o veľkosti 6M, šírka 106 mm. Spolu s napäťovými zdrojmi sú uložené v roštovej hliníkovej krabici od firmy GAMAalumínium, s.r.o. Až 30 relevantných údajov výsledného merania Tepelného odporu sú zaznamenané v cyklickej nonvolatívnej pamäti EEPROM.
PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Riadiace jednotky | Riadiaca jednotka pre meranie tepelného odporu chladičov | Ukážka displeja

OVLÁDANIE DIAĽKOVÝM INFRA-OVLÁDAČOM IRR

Použitý displej zariadenia je typu LCD s počtom 2x16, alebo 3x16 znakov v dvoch riadkoch. Výška znakov je 5,57mm, resp. 3,57mm s LED podsvietením. Displej ovládame ručným infra-ovládačom ELEN BQS 062, ktorý k zariadeniu dodáva výrobca. Dosah infra-ovládača je 5m. Uhol nasmerovania ovládača na displej je ± 30°. Význam tlačidiel je vysvetlený v nasledujúcom obrázku a tabuľke.
PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Riadiace jednotky | Riadiaca jednotka pre meranie tepelného odporu chladičov | Ovládač
TLAČIDLO - FARBA FUNKCIA
ESC Červená Ukončenie MENU [ESCAPE]
SELECT Modrá Nepoužité [SELECT]
MENU Zltá Vstuo do MENU [MENU]
0 až 9 Sivá Zadávanie čísiel [0] až [9]
Medzera Sivá Prázdný znak [ ] , alebo mínus [--]
Sivá Desatinná bodka [•]
Šípka ↑ Modrá Pohyb po položkách podMENU [↑]
Šípka → Modrá Pohyb po položkách MENU [→]
Šípka ← Modrá Pohyb po položkách MENU [←]
Šípka ↓ Modrá Pohyb po položkách podMENU [↓]
OK Modrá Potvrdzujúce tlačidlo [OK]

FÁZY MERANIA

Ručné meranie: počas 2. fázy merania sa dá kedykoľvek ukončiť meranie dlhým stlačením tlačidla, ukončením merania sa nastaví výkon 0,0W.

 • 1. Úvodná fáza: náhľady, nastavenie výkonu, teplotnej diferencie,
 • Spustenie merania tlačidlom: automatické spustenie - merania po ochladení chladiča na 30°K,
 • 2. Fáza ohrevu: zohrievania chladiča konštantným výkonom: prekročenie teploty generátora 100°C, výkon 0,0W, Fáza ochladzovania chladiča, zníženie regulačného konštantného, výkonu o 5W alebo 10W v závislosti od časového gradientu teplotného nárastu,
 • 3. Fáza tepelné plato: náhľad meraných veličín, zápis údajov do pamäti EEPRO,
Automatické meranie: počas 2. fázy merania sa dá kedykoľvek ukončiť meranie dlhým stlačením tlačidla, Ukončením merania sa nastaví výkon 0,0W.

 • 1. Úvodná fáza: náhľady,
 • Spustenie merania tlačidlom,
 • 2. Fáza ohrevu: zohrievania chladiča automatický nastavovaným výkonom, v 2-och cykloch, čas merania je o 00:00,
 • 3. Fáza:tepelné plátno: náhľad meraných veličín, zápis údajov do pamäti EEPROM,

ALGORITMUS AUTOMATICKÉHO MERANIA TEPELNÝCH ODPOROV HLINÍKOVÝCH CHLADIČOV

Algoritmus automatického merania tepelných odporov je optimalizovaný pre 8 bitový mikroprocesor Atmel ATmega 328P s „Float point“ aritmetikou. Algoritmus je 2-cyklový. Meranie by malo trvať cca 2 hodiny v rozahu 1,5hodín až 2,5hodín. Výsledkom merania je tepelný odpor pri 75°C teplote chladiča. Pred meraním sa nastaví jediný vzťažný parameter – Výkon generátora. Výkon je zapísaný v EEPROM s implicitnou hodnotou 10W. Rozsah nastavenia je 1W až 50W. Táto hodnota je potrebná aby bola dostatočne nízka pre 1. cyklus (inicializačný) merania, pre praktický každý typ chladiča rozsah Rth – 0,25°K/W až 50°K/W. Tento výkon si označíme P1. Pre vyhodnotenie tepelného odporu budeme potrebovať údaj teploty okolia Ta ambientná - teplota okolia. Pre presnosť merania a vyhodnotenia tepelného oporu je dôležité aby teplota okolia počas merania bola čo najviac konštantná.

POPIS DVOCH MERACÍCH CYKLOV MERANIA TEPELNÉHO ODPORU HLINÍKOVÝCH CHLADIČOV

1. Automatické meranie: spustíme (dlho stlačené tlačidlo) s výkonom generátora P1. Ak nastane tepelné plató, mikroprocesor si uloží do registroch (EEPROM) teplotu chladiča Tc1 a tepelný odpor Rth1 ten iba pre účely databáze – pre účely grafu. Následne si mikroprocesor nastaví podmienky pre 2. cyklus merania pre predpokladané tepelné plató 2. cyklu pri teplote chladiča cca 75°C. Tento parameter je vhodné aby sa čo najviac priblížil k 75°C môže byť aj vyšší napr. 80°C, alebo nižší napr. 70°C, aby presnosť vyhodnotenia bola čo najvyššia. Poznámka: môžeme zvoliť aj nižšiu hodnotu napr. 50°C. Čím bude hodnota tohto parametra nižšia, tým sa urýchli merania, ale znižuje sa presnosť vyhodnotenia. Mikroprocesor následne vyhodnotí parameter výkon pre 2. cyklus merania. Tento výkon si označíme P2. Mikroprocesor si ho vypočíta podľa nasledujúceho vzorca: P2 = P1*(75-Ta)/(Tc1-Ta).Potom sa následne automatický spustí 2. cyklus merania:

2. Ak nastane tepelné plató: mikroprocesor si uloží do registroch EEPROM teplotu chladiča Tc2 a tepelný odpor Rth21 ten iba pre účely databáze – pre účely grafu. Podľa výpočtu P2 predchádzajúci vzorec, tepelné plató by malo nastať pri cca teplote chladiča 70°C v rozsahu 65 až 75°C. Smernica lineárnej závislosti Teploty chladiča v závislosti od výkonu: SMERNICA: ΔT/ΔP = (Tc2-Tc1)/(P2-P1)

FÁZA ZÁVEREČNÉHO VYHODNOTENIA TEPELNÉHO ODPORU RTH75 A VÝKONU P75

 • Mikroprocesor si vypočíta hodnotu tepelného odporu Rth75 a zaregistruje v EEPROM, podľa nasledujúceho vzorca: Rth75 = (75-Ta)*(Tc2-Tc1)/(75-Tc2)*(P2-P1)+P2*(Tc2-Tc1),
 • Výpočet výkonu P75 sa prevedie podľa nasledujúceho vzorca: P75 = P2*(Tc2-Tc1)+(75-Tc2)*(P2-P1)/Tc2-Tc1,
Výsledok merania je tepelný odpor pri 75°C teplote chladiča Rth75 a výkon P75. Pre štatistické vyhodnotenie grafické: závislosť tepelného odporu v závislosti od výkonu aj hodnoty Tc1, P1, Tc2 a P2. Poznámka: pri ručnom meraní 1-cyklovým si mikroprocesor zapamätá namerané výsledky Tc1 a P1. Vykoná ekvivalenciu Tc2 = Tc1 a P2 = P1. Podľa týchto ekvivalencií SW vyhodnocuje príznak ručného merania pri ne-ekvivalencií, vyhodnotí automatické meranie.
PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Riadiace jednotky | Riadiaca jednotka pre meranie tepelného odporu chladičov | Ukážka programu

OVLÁDANIE TLAČIDLOM

Po pripojení napajacieho napätia na RJ sa zobrazí úvodná správa po dobu 3 sekúnd. Riadiaca jednotka sa ovláda jedným tlačidlom, pomocou 3-och ovládacích módov.

 • Krátke stlačenie: funkcia sa vykoná po uvoľnení tlačidla, ktoré bolo stlačené dlhšie ako 0,2 sekundy,
 • Dlhé stlačeni: funkcia sa bezprostredne vykoná po stlačení tlačidla po dobu dlhšiu ako 2 sekundy,
 • Dvojklik dvojité stlačenie: funkcia sa vykoná po 2-och následne stlačení tlačidla. Doba 1. stlačenia musí byť dlhšia ako 0,05 sekúnd a súčasne kratšia ako 0,2 sekundy. Doba 2. stlačenia, ktoré je dlhšie ako 0,05 sekundy a následné uvolnenie tlačidla, musí nastať do doby 0,5sekúnd,

ÚVODNÁ 1. FÁZA RUČNÉHO MERANIA

V tejto fáze si môžeme vybrať jedno zo 4-och okien LCD zobrazovača. Iba v tomto okne sa dá, dlhým stlačením tlačidla, spustiť meranie. Krátkym stláčaním tlačidla, môžeme nastaviť výkon nasledujúcim algoritmom:

 • Ak je zobrazený výkon menší ako 50W, stlačením tlačidla sa znižuje o 5W,
 • Ak následne dosiahneme výkon menší ako 10W, stlačením tlačidla sa znižuje o 1W,
 • Ak následne dosiahneme výkon menší ako 1W, stlačením tlačidla sa výkon nastaví na 55W,
 • Následným stláčaním tlačidla sa výkon zvyšuje o 5W,
 • Ak dosiahneme výkon 100W, následne stlačením tlačidla sa výkon nastaví na 50W,
 • Následne sa algoritmus cyklický vykonáva od 1.bodu hore popísaného algoritmu,
Alternatívne ekvivalentné ovládanie IRR, pomocou tlačidla ▲ zvyšujeme hodnotu regulačného výkonu po 5W, až do max. hodnoty 100W. IRR tlačidlom ▼ znižujeme hodnotu výkonu po 5,0W, až do min. hodnoty 5W. Hodnotu regulačného výkonu môžeme zadať aj priamo číselnou klávesnicou v rozsahu 1W až 999W. Poznámka: Presnú hodnotu regulačného výkonu môžeme zadať cez MENU [1,7]. Dvojklikom sa cyklický dostaneme do nasledujúceho okna. Alternatívne ekvivalentné ovládanie IRR, pomocou tlačidla ► alebo ◄. Krátkym stláčaním tlačidla, môžeme nastaviť požadovanú teplotu chladiča nasledujúcim algoritmom:

 • Ak je zobrazená teplota menšia ako 35,0°C, stlačením tlačidla sa znižuje o 5,0°K,
 • Ak následne dosiahneme diferenčnú teplotu menšiu ako 10,0°C, stlačením tlačidla sa znižuje o 1,0°K,
 • Ak následne dosiahneme teplotu chladiča menšiu ako 5,0°C, stlačením tlačidla sa diferenčná teplota nastaví na 35,0°C,
 • Následným stláčaním tlačidla sa teplota zvyšuje o 5,0°K,
 • Ak dosiahneme diferenčnú teplotu 95,0°C, následne stlačením tlačidla sa teplota nastaví na 30,0°C,
 • Následne sa algoritmus cyklický vykonáva od 1.bodu hore popísaného algoritmu,
Alternatívne ekvivalentné ovládanie IRR, pomocou tlačidla ▲ zvyšujeme hodnotu teploty chladiča po 5°K, až do max. hodnoty 95°C. IRR tlačidlom ▼ znižujeme hodnotu diferenčnej teploty po 5,0°K, až do min. hodnoty 5°C. Hodnotu teploty chladiča môžeme zadať aj priamo číselnou klávesnicou v rozsahu 5°C až 99°C. Poznámka: presnú hodnotu požadovanej teploty chladiča môžeme zadať cez MENU [1,6]. Dvojklikom sa cyklický dostaneme do nasledujúceho okna. Alternatívne ekvivalentné ovládanie IRR, pomocou tlačidla ► alebo ◄

Zobrazenie Zobrazovacieho okna počas 2. fázy merania – zohrievanie chladiča. Zobrazenie ½ °K „kroku“ diferenčnej jednotky (od ktorej sa počíta doba stabilizácie tepelného pláta), diferenčnej teploty [°K] (rozdiel teploty chladiča a teploty okolia) a počet sekúnd stabilizácie tepelného pláta. V dolnom riadku Tepelný odpor chladiča [°K/W] a výkon generátora [W]. Krátkym stláčaním tlačidla, môžeme nastaviť jedno z ďalších, z celkovo 3-och zobrazovacích okien počas 2. fázy merania. Zobrazenie typu chladiča. V 2. riadku zobrazenie úrovne regulácie v promile [‰] a výkonu generátora [W]. Zobrazenie času merania [ hh:mm:ss ]. V 2. riadku zobrazenie teploty mikroprocesora riadiacej jednotky. Alternatívne ekvivalentné ovládanie IRR, pomocou tlačidla ▲ číslo zobrazovacieho okna zvyšujeme až do hodnoty 2. IRR tlačidlom ▼ číslo zobrazovacieho okna znižujeme až do hodnoty 0. Dvojklikom sa cyklický dostaneme do nasledujúceho okna. Alternatívne ekvivalentné ovládanie IRR, pomocou tlačidla ► alebo ◄.

Zobrazenie výsledkov merania pre ručné meranie: alternatívne zobrazenie výsledkov merania pre automatické meranie: V hornom riadku: Typ chladiča (15 znakov). V dolnom riadku: Tepelný odpor chladiča, jednotka [°K/W]. Alternatívne, tepelný odpor chladiča pri automatickom meraní vypočítaná pri požadovanej teplote chladiča (45°C), jednotka [°K/W]. Krátkym stláčaním tlačidla, môžeme si cyklický prehliadať jednotlivé výsledky merania až po 1. meranie, následne cyklický sa zobrazí posledné zaznamenané výsledky merania. Alternatívne ekvivalentné ovládanie IRR, pomocou tlačidla ▲ poradovo nameraných výsledkov cyklický (po dosiahnutí max. hodnoty, následne nastaví min. hodnotu) zvyšujeme až do posledne (aktuálne) nameraných hodnôt výsledkov merania. IRR tlačidlom ▼ poradovo nameraných výsledkov cyklický (po dosiahnutí min. hodnoty, následne nastaví max. hodnotu) znižujeme až do hodnoty smerníka 1. Poznámka: Kapacita nonvolatívnej pamäte EEPROM je na 30 nameraných výsledkov merania. Pri prehliadaní sa zobrazujú iba zaznamenané výsledky merania. Prázdna pamäť sa eliminuje. Ak sa pamäť nameraných výsledkov zaplní, aktuálne údaje sa cyklický zapíšu do prvých pamäťových pozícií, čím sa staršie údaje vymažú.

OVLÁDACIE MENU

Prevádzkové nastavenia a kalibracia sa prevádzajú pomocou diaľkového infra-ovládača ELEN BQS 062. V nasledujúcej tabuľke je zobrazená „rýchla“ navigácia obslužného MENU.Do menu sa dostaneme stlačením tlačidla IRR MENU. Počas 2. fázy merania je zablokovaný prístup do menu. Menu môžeme kedykoľvek opustiť stlačením tlačidla IRR ESC. Poznámka: Pri zadávaní parametrov v menu je nastavený 30 sekundový „Time_out“ stlačenia tlačidla. Pri 30 sekundovej „nečinnosti“ v menu, sa automatický opustí prevádzkovanie menu.
MENU NASTAVENIA ROZSAH KALIBRÁCIA
1. Addr. Zariadenia #02 1 až 31 Zadaj Tepl. - Amb.: 23.95°C
2. Zobrazovací MOD: 1 0 až 2 Zadaj Tepl. - Chl.: 24.44°C
3. Zad. Max. Vykonu: 700W 1 až 100 Zadaj Tepl. - Gen1 24.26°C
4. Piezo On=1 Off=0 1 Zadaj Tepl. - Gen2: 24°C
5. Ofset On=1 Off=0 -0.75°K auto Zadaj Nap. - Gen1: 20.27V
6. Zad. Tepl. Chladic: 45°C 0 až 255 Zadaj Nap. - Gen2: 22V
7. Zad. Vykon Gen. 10W 1 až 1000 Zadaj Prud - Gen1: 0A
8. Auto=1 / Rucne=0 auto vs. ručné Zadaj Prud - Gen2: 4A

Menu [1,3] zadanie maximálneho nastaviteľného výkonu, ktorý môže byť aj obmedzený HW konfiguráciou napájacích zdrojov. Menu [1,5] pri zadaní „1“ sa prevedie automatický ofset teploty chladiča a teploty okolia (vynuluje sa ich rozdiel). Pri zadaní „0“ a tento ofset znuluje.

EDITOVACIE OKNO LCD DISPLEJA V MENU – 1. NASTAVENIA

Pri editovaní hodnôt a parametrov v podMENU sa využívajú 2 pozície číselných znakov. Niektoré parametre majú vlastnosť potlačenia bezvýznamnej nuly. Stláčaním číselných tlačidiel ručného Infra-ovládača, čísla rotujú doľava v 2-och desiatkových pozíciách (umiestnené za znakom „#“), alebo v jednej desiatkovej pozícií, prípadne iba zadávanie „0“ „1“. Po modifikovaní zmene údaja, aktuálny údaj si môžeme zapamätať v nonvolatílnej pamäti EEPROM, stlačením tlačidlá OK. Následne sa zobrazí správa. Po modifikovaní (zmene) údaja, aktuálny údaj si môžeme zapamätať v nonvolatílnej pamäti EEPROM, stlačením tlačidlá OK. Následne sa zobrazí správa.

EDITOVACIE OKNO LCD DISPLEJA V MENU – 2. KALIBRÁCIA

Pri editovaní hodnôt a parametrov v podMENU sa využívajú 5 pozície číselných znakov. Stláčaním číselných tlačidiel, alebo prázdneho znaku, prípadne desatinnej bodky ručného Infra-ovládača, čísla rotujú doľava v 5-ich pozíciách. Po modifikovaní (zmene) údaja, aktuálny údaj si môžeme zapamätať v nonvolatílnej pamäti EEPROM, stlačením tlačidlá OK. Následne sa zobrazí správa:

KALIBRACIA RIADIACEJ JEDNOTKY

Kalibráciou sa merané veličiny zrovnajú s referenčným meracím prístrojom danej veličiny. Kalibračné konštanty sú uložené v nonvolatívnej pamäti EEPROM (digitálna kalibrácia). Počas technickej životnosti nie je nutné prekalibrovávať kalibračné konštanty, iba v prípade prepísania pamäte EEPROM. Poznámka: hodnoty teplôt môžeme kalibrovať pri izbovej teplote. Hodnotu teploty chladiča odporúčame kalibrovať pri cca 75°C.

 • Napätie 1. a 2. generátora: referenčným voltmetrom sa pripojíme priamo (nie na napájací zdroj) na napajacie svorky generátora. Hodnotu, ktorú zobrazuje referenčný voltmeter, zadáme cez IRR v MENU [2,5], alebo MENU [2,6] a potvrdíme IRR tlačidlom OK,
 • Prúd 1. a 2. generátora: referenčný ampérmeter predradíme v napájacom vodiči generátora. Hodnotu, ktorú zobrazuje referenčný ampérmeter, zadáme cez IRR v MENU [2,7], alebo MENU [2,8] a potvrdíme IRR tlačidlom OK,
 • Teplotu 1. a 2. generátora, teplotu chladiča a teplotu okolia: referenčným voltmetrom sa pripojíme čo najbližšie výstupu tepelného senzora. Hodnotu, ktorú zobrazuje referenčný voltmeter, vynásobíme * 100, zadáme (napr. ak voltmeter zobrazuje údaj 0,256 -> zadáme hodnotu 25.6) cez IRR v MENU [2,1], alebo MENU [2,2]], alebo MENU [2,3], alebo MENU [2,4] a potvrdíme IRR tlačidlom OK,

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

NÁZOV PARAMETER
Napájanie 230VAC, 50
Príkon 700W, max.
Tolerancia sieť. napätia -15% až +5%, 50Hz až 60Hz
Pracovná teplota okolia -20°C až +40°C
Pracovná vlhkosť okolia 90% max.
Úroveň krytia IP20

VYSVETLENIE OKIENOK OVLÁDAČA

NÁZOV PARAMETER
Úvodná správa po pripojení PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Riadiace jednotky | Riadiaca jednotka pre meranie tepelného odporu chladičov | Okno 01
Správa pri ručnom režime PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Riadiace jednotky | Riadiaca jednotka pre meranie tepelného odporu chladičov | Okno 02
Správa pri automatickom režime PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Riadiace jednotky | Riadiaca jednotka pre meranie tepelného odporu chladičov | Okno 03
Nastavenie výkonu, spustenie merania PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Riadiace jednotky | Riadiaca jednotka pre meranie tepelného odporu chladičov | Okno 04
Nastavenie diferenčnej teploty PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Riadiace jednotky | Riadiaca jednotka pre meranie tepelného odporu chladičov | Okno 05
Druhá fáza merania
PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Riadiace jednotky | Riadiaca jednotka pre meranie tepelného odporu chladičov | Okno 06
Jedno z troch okien počas druhej fázy PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Riadiace jednotky | Riadiaca jednotka pre meranie tepelného odporu chladičov | Okno 07
Teplota mikroprocesora riadiacej jednotky PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Riadiace jednotky | Riadiaca jednotka pre meranie tepelného odporu chladičov | Okno 08
Výsledky merania pre ručné meranie PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Riadiace jednotky | Riadiaca jednotka pre meranie tepelného odporu chladičov | Okno 09
Alternatívne výsledky merania pre automatické meranie PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Riadiace jednotky | Riadiaca jednotka pre meranie tepelného odporu chladičov | Okno 10
Editovacie okno LCD displeja v menu 1 PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Riadiace jednotky | Riadiaca jednotka pre meranie tepelného odporu chladičov | Okno 11
Zapamätanie aktuálneho údaja v pamäti EEPROM PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Riadiace jednotky | Riadiaca jednotka pre meranie tepelného odporu chladičov | Okno 12
Editovacie okno LCD displeja v menu 2 PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Riadiace jednotky | Riadiaca jednotka pre meranie tepelného odporu chladičov | Okno 13
Zapamätanie aktuálneho údaja v pamäti EEPROM PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Riadiace jednotky | Riadiaca jednotka pre meranie tepelného odporu chladičov | Okno 14

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na zariadenie je poskytovaná výrobcom 36 mesačná záručná doba. Inštalácia svietidla k sieťovému rozvodu prevádza osoba s odbornou spôsobilosťou (vyhl. 508/2009 Z.z. §22...).

Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:
 • ak došlo k poškodeniu v dôsledku živelnej pohromy alebo vojny,
 • ak došlo k poškodeniu v dôsledku prepätia, pri pripojení iného ako predpísaného napätia,
 • ak bolo zariadenie mechanicky poškodené vinou zákazníka,

OK