Osvetlenie verejných, kancelárskych a komerčných priestorov

PALCO IT, s.r.o. - Osvetľovacia technológia LED vytvorená na Slovensku s kvalitou zodpovedajúcou európskemu štandardu.

PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Riadiaca jednotka

Riadiaca jednotka

Diaľkovo sníma osvetlenie exteriéru a interiéru, údaje spracuje a reguluje osvetlenie na konštantnú úroveň. RJ obsahuje aj astronomické hodiny pre časový manažment osvetlenia, taktiež časové spínače s denným cyklom, ktoré umožňujú vytvorenie svetelných motívov a scien pre rôzne pracovné priestory. Následná úspora elektrickej energie je 30% až 50%. Regulácia osvetlenia je vhodná pre priemyselné haly, ako aj komerčné priestory.

RIADIACA JEDNOTKA PRE MERANIE TEPELNÉHO ODPORU CHLADIČOV

Riadiaca jednotka RJ_ADC_eval je vyhodnocovacia jednotka 8 multiplexovaných 10_bit. ADC prevodníkov. Informácie z ADC  sú v troch skupinách.

4x TEPLOTA
 • Teplota okolia, rozah [10°C až 100°C],
 • Teplota Chladiča, rozah [10°C až 100°C],
 • Teplota 1.tepelného generátora, rozah [10°C až 100°C],
 • Teplota 2.tepelného generátora, rozah [10°C až 100°C],
2x PRÚD
 • Prúd 1.tepelného generátora, rozah [0,000A až 10,00A],
 • Prúd 2.tepelného generátora, rozah [0,000A až 10,00A],
2x NAPÄTIE
 • Napätie 1.tepelného generátora, rozah [0,000V až 30,00V],
 • Napätie 2.tepelného generátora, rozah [0,000V až 30,00V],

Dajú sa nakonfigurovať 2 prevádzkové režimy: Automatický: Výkon generátora sa nastaví na približne 25% hodnotu predpokladaného výkonu pre tepelné plató pri 75°C teplote chladiča. Meranie prebehne v dvoch cykloch. Meranie tepelného odporu pri nastavenej hodnote výkonu. V cykle dva si jednotka prepočíta výkon pre tepelné plató pri 75°C teplote chladiča. Ten sa automatický nastaví, prevedie meranie a nakoniec si jednotka presne vypočíta tepelný odpor pre prednastavenú teplotu chladiča 75°C. Popis algoritmu merania a výpočtov bude uvedené v kapitole algoritmus merania tepelného odporu. Ručný. Na začiatku merania sa nastaví konštantný výkon generátora. Meranie sa ukončí po 10-minútovej stabilizácií tepelného pláta. Pri dosiahnutí teploty generátora 100°C, sa meranie zopakuje so zníženým výkonom generátora. Meranie sa opakuje automatický po vychladnutí chladiča, taktiež zníženie výkonu sa udeje automatický.

Teplotná diferencia rozdiel teploty chladiča a teploty okolia je priemerne 50°K ±5°K. Kalibrácia prevádzkových veličín teplota,  prúd, napätie a konfiguračné nastavenia, môžeme prevádzať cez ovládacie MENU, pomocou IRR infračervený diaľkového ovládača ELEN BQS 062. Spúšťanie merania, rýchly náhľad na merané veličiny a nastavenie výkonu a tepelnej diferencie, prevádzame tlačidlom na prednom paneli vedľa LCD displeja. Ukončenie merania je indikované piezo-bzučiakom trvalým tónom po dobu 4 minút, alebo sa ukončí stlačením tlačidla. Krátkym tónom 5 sekúnd je indikované aj spustenie alebo zastavenie merania. Súčasťou meracej jednotky je ovládací a databázový SW, výsledky merania sú vo formáte .csv, vhodné pre ďalšie štatistické spracovanie v programe MS_Excel. Merané a nastavované parametre sa zobrazujú na dvoch 2-riadkových LCD displejoch 2x16 znakov, výška znakov je 5,7mm a jedným 3-riadkovým LCD displejom 3x16 znakov, výška znakov je 3,7mm. LCD displeje sú podsvetný žltými LED. Riadiaca jednotka je umiestnená na podložke krabičky s umiestnením na DIN lištu o veľkosti 6M, šírka 106 mm. Spolu s napäťovými zdrojmi sú uložené v roštovej hliníkovej krabici od firmy GAMAalumínium, s.r.o. Až 30 relevantných údajov výsledného merania Tepelného odporu sú zaznamenané v cyklickej nonvolatívnej pamäti EEPROM.

OVLÁDANIE DIAĽKOVÝM INFRA-OVLÁDAČOM IRR 

Použitý displej zariadenia je typu LCD s počtom 2x16, alebo 3x16 znakov v dvoch riadkoch. Výška znakov je 5,57mm, resp. 3,57mm s LED podsvietením. Displej ovládame ručným infra-ovládačom ELEN BQS 062, ktorý k zariadeniu dodáva výrobca. Dosah infra-ovládača je 5m. Uhol nasmerovania ovládača na displej je ± 30°. Význam tlačidiel je vysvetlený v nasledujúcom obrázku a tabuľke.
TLAČIDLO - FARBA FUNKCIA
ESC   Červená Ukončenie MENU [ESCAPE]
SELECT   Modrá Nepoužité [SELECT]
MENU   Zltá Vstuo do MENU [MENU]
0 až 9   Sivá Zadávanie čísiel [0] až [9]
Medzera   Sivá Prázdný znak [ ] , alebo mínus [--]
  Sivá Desatinná bodka [•]
Šípka ↑   Modrá Pohyb po položkách podMENU [↑]
Šípka →   Modrá Pohyb po položkách MENU [→]
Šípka ←   Modrá Pohyb po položkách MENU [←]
Šípka ↓   Modrá Pohyb po položkách podMENU [↓]
OK   Modrá Potvrdzujúce tlačidlo [OK]

FÁZY MERANIA

Ručné meranie: počas 2. fázy merania sa dá kedykoľvek ukončiť meranie dlhým stlačením tlačidla, ukončením merania sa nastaví výkon 0,0W.
 • 1. Úvodná fáza: náhľady, nastavenie výkonu, teplotnej diferencie,
 • Spustenie merania tlačidlom: automatické spustenie - merania po ochladení chladiča na 30°K,
 • 2. Fáza ohrevu: zohrievania chladiča konštantným výkonom: prekročenie teploty generátora 100°C, výkon 0,0W, Fáza ochladzovania chladiča, zníženie regulačného konštantného, výkonu o 5W alebo 10W v závislosti od časového gradientu teplotného nárastu,
 • 3. Fáza tepelné plato: náhľad meraných veličín, zápis údajov do pamäti EEPRO,
Automatické meranie: počas 2. fázy merania sa dá kedykoľvek ukončiť meranie dlhým stlačením tlačidla, Ukončením merania sa nastaví výkon 0,0W.
 • 1. Úvodná fáza: náhľady,
 • Spustenie merania tlačidlom,
 • 2. Fáza ohrevu: zohrievania chladiča automatický nastavovaným výkonom, v 2-och cykloch, čas merania je o 00:00,
 • 3. Fáza:tepelné plátno: náhľad meraných veličín, zápis údajov do pamäti EEPROM,

ALGORITMUS AUTOMATICKÉHO MERANIA TEPELNÝCH ODPOROV HLINÍKOVÝCH CHLADIČOV

Algoritmus automatického merania tepelných odporov je optimalizovaný pre 8 bitový mikroprocesor Atmel ATmega 328P s „Float point“ aritmetikou. Algoritmus je 2-cyklový. Meranie by malo trvať cca 2 hodiny v rozahu 1,5hodín až 2,5hodín. Výsledkom merania je tepelný odpor pri 75°C teplote chladiča. Pred meraním sa nastaví jediný vzťažný parameter – Výkon generátora. Výkon je zapísaný v EEPROM s implicitnou hodnotou 10W. Rozsah nastavenia je 1W až 50W. Táto hodnota je potrebná aby bola dostatočne nízka pre 1. cyklus (inicializačný) merania, pre praktický každý typ chladiča rozsah Rth – 0,25°K/W až 50°K/W. Tento výkon si označíme P1. Pre vyhodnotenie tepelného odporu budeme potrebovať údaj teploty okolia Ta ambientná - teplota okolia. Pre presnosť merania a vyhodnotenia tepelného oporu je dôležité aby teplota okolia počas merania bola čo najviac konštantná.

POPIS DVOCH MERACÍCH CYKLOV MERANIA TEPELNÉHO ODPORU HLINÍKOVÝCH CHLADIČOV

1. Automatické meranie: spustíme (dlho stlačené tlačidlo) s výkonom generátora P1. Ak nastane tepelné plató, mikroprocesor si uloží do registroch (EEPROM) teplotu chladiča Tc1 a tepelný odpor Rth1 ten iba pre účely databáze – pre účely grafu. Následne si mikroprocesor nastaví podmienky pre 2. cyklus merania pre predpokladané tepelné plató 2. cyklu pri teplote chladiča cca 75°C. Tento parameter je vhodné aby sa čo najviac priblížil k 75°C môže byť aj vyšší napr. 80°C, alebo nižší napr. 70°C, aby presnosť vyhodnotenia bola čo najvyššia. Poznámka: môžeme zvoliť aj nižšiu hodnotu napr. 50°C. Čím bude hodnota tohto parametra nižšia, tým sa urýchli merania, ale znižuje sa presnosť vyhodnotenia. Mikroprocesor následne vyhodnotí parameter výkon pre 2. cyklus merania. Tento výkon si označíme P2. Mikroprocesor si ho vypočíta podľa nasledujúceho vzorca: P2 = P1*(75-Ta)/(Tc1-Ta).Potom sa následne automatický spustí 2. cyklus merania:

2. Ak nastane tepelné plató: mikroprocesor si uloží do registroch EEPROM teplotu chladiča Tc2 a tepelný odpor Rth21 ten iba pre účely databáze – pre účely grafu. Podľa výpočtu P2 predchádzajúci vzorec, tepelné plató by malo nastať pri cca teplote chladiča 70°C v rozsahu 65 až 75°C. Smernica lineárnej závislosti Teploty chladiča v závislosti od výkonu: SMERNICA: ΔT/ΔP = (Tc2-Tc1)/(P2-P1)

FÁZA ZÁVEREČNÉHO VYHODNOTENIA TEPELNÉHO ODPORU RTH75 A VÝKONU P75

 • Mikroprocesor si vypočíta hodnotu tepelného odporu Rth75 a zaregistruje v EEPROM, podľa nasledujúceho vzorca: Rth75 = (75-Ta)*(Tc2-Tc1)/(75-Tc2)*(P2-P1)+P2*(Tc2-Tc1),
 • Výpočet výkonu P75 sa prevedie podľa nasledujúceho vzorca: P75 = P2*(Tc2-Tc1)+(75-Tc2)*(P2-P1)/Tc2-Tc1,
Výsledok merania je tepelný odpor pri 75°C teplote chladiča Rth75 a výkon P75. Pre štatistické vyhodnotenie grafické: závislosť tepelného odporu v závislosti od výkonu aj hodnoty Tc1, P1, Tc2 a P2. Poznámka: pri ručnom meraní 1-cyklovým si mikroprocesor zapamätá namerané výsledky Tc1 a P1. Vykoná ekvivalenciu Tc2 = Tc1 a P2 = P1. Podľa týchto ekvivalencií SW vyhodnocuje príznak ručného merania pri ne-ekvivalencií, vyhodnotí automatické meranie.

OVLÁDANIE TLAČIDLOM

Po pripojení napajacieho napätia na RJ sa zobrazí úvodná správa po dobu 3 sekúnd. Riadiaca jednotka sa ovláda jedným tlačidlom, pomocou 3-och ovládacích módov.
 • Krátke stlačenie: funkcia sa vykoná po uvoľnení tlačidla, ktoré bolo stlačené dlhšie ako 0,2 sekundy,
 • Dlhé stlačeni: funkcia sa bezprostredne vykoná po stlačení tlačidla po dobu dlhšiu ako 2 sekundy,
 • Dvojklik dvojité stlačenie: funkcia sa vykoná po 2-och následne stlačení tlačidla. Doba 1. stlačenia musí byť dlhšia ako 0,05 sekúnd a súčasne kratšia ako 0,2 sekundy. Doba 2. stlačenia, ktoré je dlhšie ako 0,05 sekundy a následné uvolnenie tlačidla, musí nastať do doby 0,5sekúnd,

ÚVODNÁ 1. FÁZA RUČNÉHO MERANIA

V tejto fáze si môžeme vybrať jedno zo 4-och okien LCD zobrazovača. Iba v tomto okne sa dá, dlhým stlačením tlačidla, spustiť meranie. Krátkym stláčaním tlačidla, môžeme nastaviť výkon nasledujúcim algoritmom:
 • Ak je zobrazený výkon menší ako 50W, stlačením tlačidla sa znižuje o 5W,
 • Ak následne dosiahneme výkon menší ako 10W, stlačením tlačidla sa znižuje o 1W,
 • Ak následne dosiahneme výkon menší ako 1W, stlačením tlačidla sa výkon nastaví na 55W,
 • Následným stláčaním tlačidla sa výkon zvyšuje o 5W,
 • Ak dosiahneme výkon 100W, následne stlačením tlačidla sa výkon nastaví na 50W,
 • Následne sa algoritmus cyklický vykonáva od 1.bodu hore popísaného algoritmu,
Alternatívne ekvivalentné ovládanie IRR, pomocou tlačidla ▲ zvyšujeme hodnotu regulačného výkonu po 5W, až do max. hodnoty 100W. IRR tlačidlom ▼ znižujeme hodnotu výkonu po 5,0W, až do min. hodnoty 5W. Hodnotu regulačného výkonu môžeme zadať aj priamo číselnou klávesnicou v rozsahu 1W až 999W. Poznámka: Presnú hodnotu regulačného výkonu môžeme zadať cez MENU [1,7]. Dvojklikom sa cyklický dostaneme do nasledujúceho okna. Alternatívne ekvivalentné ovládanie IRR, pomocou tlačidla ► alebo ◄. Krátkym stláčaním tlačidla, môžeme nastaviť požadovanú teplotu chladiča nasledujúcim algoritmom:
 • Ak je zobrazená teplota menšia ako 35,0°C, stlačením tlačidla sa znižuje o 5,0°K,
 • Ak následne dosiahneme diferenčnú teplotu menšiu ako 10,0°C, stlačením tlačidla sa znižuje o 1,0°K,
 • Ak následne dosiahneme teplotu chladiča menšiu ako 5,0°C, stlačením tlačidla sa diferenčná teplota nastaví na 35,0°C,
 • Následným stláčaním tlačidla sa teplota zvyšuje o 5,0°K,
 • Ak dosiahneme diferenčnú teplotu 95,0°C, následne stlačením tlačidla sa teplota nastaví na 30,0°C,
 • Následne sa algoritmus cyklický vykonáva od 1.bodu hore popísaného algoritmu,
Alternatívne ekvivalentné ovládanie IRR, pomocou tlačidla ▲ zvyšujeme hodnotu teploty chladiča po 5°K, až do max. hodnoty 95°C. IRR tlačidlom ▼ znižujeme hodnotu diferenčnej teploty po 5,0°K, až do min. hodnoty 5°C. Hodnotu teploty chladiča môžeme zadať aj priamo číselnou klávesnicou v rozsahu 5°C až 99°C. Poznámka: presnú hodnotu požadovanej teploty chladiča môžeme zadať cez MENU [1,6]. Dvojklikom sa cyklický dostaneme do nasledujúceho okna. Alternatívne ekvivalentné ovládanie IRR, pomocou tlačidla ► alebo ◄

Zobrazenie Zobrazovacieho okna počas 2. fázy merania – zohrievanie chladiča. Zobrazenie ½ °K „kroku“ diferenčnej jednotky (od ktorej sa počíta doba stabilizácie tepelného pláta), diferenčnej teploty [°K] (rozdiel teploty chladiča a teploty okolia) a počet sekúnd stabilizácie tepelného pláta. V dolnom riadku Tepelný odpor chladiča [°K/W] a výkon generátora [W]. Krátkym stláčaním tlačidla, môžeme nastaviť jedno z ďalších, z celkovo 3-och zobrazovacích okien počas 2. fázy merania. Zobrazenie typu chladiča. V 2. riadku zobrazenie úrovne regulácie v promile  [‰] a výkonu generátora [W]. Zobrazenie času merania [ hh:mm:ss ]. V 2. riadku zobrazenie teploty mikroprocesora riadiacej jednotky. Alternatívne ekvivalentné ovládanie IRR, pomocou tlačidla ▲ číslo zobrazovacieho okna  zvyšujeme až do hodnoty 2. IRR tlačidlom ▼ číslo zobrazovacieho okna  znižujeme až do hodnoty 0. Dvojklikom sa cyklický dostaneme do nasledujúceho okna. Alternatívne ekvivalentné ovládanie IRR, pomocou tlačidla ► alebo ◄.

Zobrazenie výsledkov merania pre ručné meranie: alternatívne zobrazenie výsledkov merania pre automatické meranie: V hornom riadku: Typ chladiča (15 znakov). V dolnom riadku: Tepelný odpor chladiča, jednotka [°K/W]. Alternatívne,  tepelný odpor chladiča pri automatickom meraní vypočítaná pri požadovanej teplote chladiča (45°C), jednotka [°K/W]. Krátkym stláčaním tlačidla, môžeme si cyklický prehliadať jednotlivé výsledky merania až po 1. meranie, následne cyklický sa zobrazí posledné zaznamenané výsledky merania. Alternatívne ekvivalentné ovládanie IRR, pomocou tlačidla ▲ poradovo nameraných výsledkov cyklický (po dosiahnutí max. hodnoty, následne nastaví min. hodnotu) zvyšujeme až do posledne (aktuálne) nameraných hodnôt výsledkov merania. IRR tlačidlom ▼ poradovo nameraných výsledkov cyklický (po dosiahnutí min. hodnoty, následne nastaví max. hodnotu) znižujeme až do hodnoty smerníka 1. Poznámka: Kapacita nonvolatívnej pamäte EEPROM je na 30 nameraných výsledkov merania. Pri prehliadaní sa zobrazujú iba zaznamenané výsledky merania. Prázdna pamäť sa eliminuje. Ak sa pamäť nameraných výsledkov zaplní, aktuálne údaje sa cyklický zapíšu do prvých pamäťových pozícií, čím sa staršie údaje vymažú.

OVLÁDACIE MENU

Prevádzkové nastavenia a kalibracia sa prevádzajú pomocou diaľkového infra-ovládača  ELEN BQS 062. V nasledujúcej tabuľke je zobrazená „rýchla“ navigácia obslužného MENU.Do menu sa dostaneme stlačením tlačidla IRR MENU. Počas 2. fázy merania je zablokovaný prístup do menu. Menu môžeme kedykoľvek opustiť stlačením tlačidla IRR ESC. Poznámka: Pri zadávaní parametrov v menu je nastavený 30 sekundový „Time_out“ stlačenia tlačidla. Pri 30 sekundovej „nečinnosti“ v menu, sa automatický opustí prevádzkovanie menu.

Pod-MENU - TLAČIDLÁ IRR:▲▼
MENU - TLAČIDLÁ IRR:◄ ►
MENU1
NASTAVENIA
MENU2
KALIBRÁCIA
1 Addr. Zariadenia #02
Rozsah: <1 až 31>
Zadaj Tepl. - Amb.: 23.95°C
2 Zobrazovací MOD: 1
Rozsah: <0 až 2>
Zadaj Tepl. - Chl.: 24.44°C
3 Zad. Max. Vykonu: 700W
Rozsah: <1 až 1000>
Zadaj Tepl. - Gen1 24.26°C
4 Piezo On=1 Off=0
1
Zadaj Tepl. - Gen2: 24°C
5 Ofset On=1 Off=0 -0.75°K
Automat. Ofset tepl. Chl. a okolia
Zadaj Nap. - Gen1: 20.27V
6 Zad. Tepl. Chladic: 45°C
Rozsah: <0 až 255>
Zadaj Nap. - Gen2: 22V
7 Zad. Vykon Gen. 10W
Rozsah: <1 až 1000>
Zadaj Prud - Gen1: 0A
8 Auto=1 / Rucne=0
Automatické vs. Ručné meranie
Zadaj Prud - Gen2: 4A
Menu [1,3] zadanie maximálneho nastaviteľného výkonu, ktorý môže byť aj obmedzený HW konfiguráciou napájacích zdrojov. Menu [1,5] pri zadaní „1“ sa prevedie automatický ofset teploty chladiča a teploty okolia (vynuluje sa ich rozdiel). Pri zadaní „0“ a tento ofset znuluje.

EDITOVACIE OKNO LCD DISPLEJA V MENU – 1. NASTAVENIA

Pri editovaní hodnôt a parametrov v podMENU sa využívajú 2 pozície číselných znakov. Niektoré parametre majú vlastnosť potlačenia bezvýznamnej nuly. Stláčaním číselných tlačidiel ručného Infra-ovládača, čísla rotujú doľava v 2-och desiatkových pozíciách (umiestnené za znakom „#“),  alebo v jednej desiatkovej pozícií, prípadne iba zadávanie „0“ „1“. Po modifikovaní zmene údaja, aktuálny údaj si môžeme zapamätať v nonvolatílnej pamäti EEPROM, stlačením tlačidlá OK. Následne sa zobrazí správa. Po modifikovaní (zmene) údaja, aktuálny údaj si môžeme zapamätať v nonvolatílnej pamäti EEPROM, stlačením tlačidlá OK. Následne sa zobrazí správa.

EDITOVACIE OKNO LCD DISPLEJA V MENU – 2. KALIBRÁCIA

Pri editovaní hodnôt a parametrov v podMENU sa využívajú 5 pozície číselných znakov. Stláčaním číselných tlačidiel, alebo prázdneho znaku, prípadne desatinnej bodky ručného Infra-ovládača, čísla rotujú doľava v 5-ich pozíciách. Po modifikovaní (zmene) údaja, aktuálny údaj si môžeme zapamätať v nonvolatílnej pamäti EEPROM, stlačením tlačidlá OK. Následne sa zobrazí správa:

 KALIBRACIA RIADIACEJ JEDNOTKY

Kalibráciou sa merané veličiny zrovnajú s referenčným meracím prístrojom danej veličiny. Kalibračné konštanty sú uložené v nonvolatívnej pamäti EEPROM (digitálna kalibrácia). Počas technickej životnosti nie je nutné prekalibrovávať kalibračné konštanty, iba v prípade prepísania pamäte EEPROM. Poznámka: hodnoty teplôt môžeme kalibrovať pri izbovej teplote. Hodnotu teploty chladiča odporúčame kalibrovať pri cca 75°C.
 • Napätie 1. a 2. generátora: referenčným voltmetrom sa pripojíme priamo (nie na napájací zdroj) na napajacie svorky generátora. Hodnotu, ktorú zobrazuje referenčný voltmeter, zadáme cez IRR v MENU [2,5], alebo MENU [2,6] a potvrdíme IRR tlačidlom OK,
 • Prúd 1. a 2. generátora: referenčný ampérmeter predradíme v napájacom vodiči generátora. Hodnotu, ktorú zobrazuje referenčný ampérmeter, zadáme cez IRR v MENU [2,7], alebo MENU [2,8] a potvrdíme IRR tlačidlom OK,
 • Teplotu 1. a 2. generátora, teplotu chladiča a teplotu okolia: referenčným voltmetrom sa pripojíme čo najbližšie výstupu tepelného senzora. Hodnotu, ktorú zobrazuje referenčný voltmeter, vynásobíme * 100, zadáme (napr. ak voltmeter zobrazuje údaj 0,256 -> zadáme hodnotu 25.6) cez IRR v MENU [2,1], alebo MENU [2,2]], alebo MENU [2,3], alebo MENU [2,4] a potvrdíme IRR tlačidlom OK,

TECHNICKÉ PODMIENKY

NÁZOV PARAMETER
Napájanie 230VAC, 50
Príkon 700W, max.
Tolerancia sieť. napätia -15% až +5%, 50Hz až 60Hz
Pracovná teplota okolia -20°C až +40°C
Pracovná vlhkosť okolia 90% max.
Úroveň krytia IP20

RIADIACA JEDNOTKA PRE POULIČNÉ OSVETLENIE

Riadiaca jednotka pre pouličné osvetlenie RJ_Street riadi výkon pre pouličné svetelné zdroje v rozsahu 0% až 99%. Informáciu o výkone posiela jednotlivým svietidlám cez Radio-Frekvenčný RF signál. Dokáže ovládať až 8 skupín svietidiel, pričom v každej skupine môžu byť až 254 svietidiel. Pre každú skupinu zvlášť sa dá nakonfigurovať až 4 časové spínače, ktoré vymedzujú 5 časových periód. Pre všetky skupiny je implicitne priradená jedna časová perióda „0“ od zapnutia svietidla po prvý časový spínač, táto perióda začína o 12:00. V každej skupine sa časovej perióde 1 až 4 dá priradiť výkon v rozsahu 0 až 99%. Riadiaca jednotka je umiestnená v krabičke s umiestnením na DIN lištu o veľkosti 6M, šírka 106 mm. Riadiaca jednotka pre pouličné osvetlenie RJ_Street riadi výkon pre pouličné svetelné zdroje v rozsahu 0 až 99%. Informáciu o výkone posiela jednotlivým svietidlám cez Radio-Frekvenčný RF signál. Nasledujúca tabuľka zobrazuje jednotlivé časové periódy pre jednu skupinu.
- 0.čas. perióda Imp. 1.čas. perióda 2.čas. perióda 3.čas. Perióda 4.čas. perióda -
12:00 - 1. Časový spínač - 2. Časový spínač - 3. Časový spínač - 4. Časový spínač -
12:00 24:00 11:59

OVLÁDACIE MENU

Prevádzkové nastavenia sa prevádzajú pomocou diaľkového infra-ovládača  ELEN BQS 062. V nasledujúcej tabuľke je zobrazená „rýchla“ navigácia obslužného MENU.
podMNEU ČAS a DÁTUM SYSTÉMOVÉ NASTAVENIE ČASOVÉ SPÍNAČE 1.SK ČASOVÉ SPÍNAČE 2.SK
1 Rok Adresa Zariadenia [#1 až #31] Čas. Spínač 1 Hodiny Čas. Spínač 1 Hodiny
2 Mesiac Počiatočný Výkon. Per.0 [0 až 99] Čas. Spínač 1 Minúty Čas. Spínač 1 Minúty
3 Deň Počet obsluh. Skupín [1 až 8] Výkon pre Periódu 1 [0 až 99] Výkon pre Periódu 1 [0 až 99]
4 Hodiny - Čas. Spínač 2 Hodiny Čas. Spínač 2 Hodiny
5 Minuty - Čas. Spínač 2 Minúty Čas. Spínač 2 Minúty
6 - - Výkon pre Periódu 2 [0 až 99] Výkon pre Periódu 2 [0 až 99]
7 - - Čas. Spínač 3 Hodiny Čas. Spínač 3 Hodiny
8 - - Čas. Spínač 3 Minúty Čas. Spínač 3 Minúty
9 - - Výkon pre Periódu 3 [0 až 99] Výkon pre Periódu 3 [0 až 99]
10 - - Čas. Spínač 4 Hodiny Čas. Spínač 4 Hodiny
11 - - Čas. Spínač 4 Minúty Čas. Spínač 4 Minúty
12 - - Výkon pre Periódu 4 [0 až 99] Výkon pre Periódu 4 [0 až 99]

OVLÁDANIE DIAĽKOVÝM INFRA-OVLÁDAČOM IRR

Použitý displej zariadenia RJ_Street je typu LCD s počtom 2 x 16 znakov v dvoch riadkoch. Výška znakov je 5,57mm s LED podsvietením. Displej ovládame ručným infra-ovládačom ELEN BQS 062, ktorý k zariadeniu dodáva výrobca. Dosah infra-ovládača je 10m. Uhol nasmerovania ovládača na displej je ±30°. Význam tlačidiel je vysvetlený v nasledujúcom obrázku a tabuľke.
TLAČIDLO - FARBA FUNKCIA
ESC Červená Ukončenie MENU [ESCAPE]
SELECT Modrá Nepoužité [SELECT]
MENU Zltá Vstuo do MENU [MENU]
0 až 9 Sivá Zadávanie čísiel [0] až [9]
Medzera Sivá Prázdný znak [ ] , alebo mínus [--]
Sivá Desatinná bodka [•]
Šípka ↑ Modrá Pohyb po položkách podMENU [↑]
Šípka → Modrá Pohyb po položkách MENU [→]
Šípka ← Modrá Pohyb po položkách MENU [←]
Šípka ↓ Modrá Pohyb po položkách podMENU [↓]
OK Modrá Potvrdzujúce tlačidlo [OK]

EDITOVACIE OKNO LCD DISPLEJA V MENU

Pri editovaní hodnôt a parametrov v podMENU sa využívajú 2 pozície číselných znakov, niektoré parametre majú vlastnosť potlačenia bezvýznamnej nuly. Stlačaním číselných tlačidiel ručného Infra-ovládača, čísla rotuju do ľava v dvoch desiatkových pozíciach umiestnené za „radom“ desatinných bodiek.

TECHNICKÉ PODMIENKY

NÁZOV PARAMETER
Napájanie 230VAC, 50
Príkon 2W, max.
Tolerancia sieť. napätia -15% až +5%, 50Hz až 60Hz
Pracovná teplota okolia -20°C až +40°C
Pracovná vlhkosť okolia 90% max.
Úroveň krytia IP20

RIADIACA JEDNOTKA PWM ANALÓG

Simulator PWM_Analóg je riadiaca jednotka pre nastavovanie alebo testovanie regulovaných LED predradníkov. Má 2 výstupné  kanály: Digitálny PWM s napäťovými úrovňami 0V a 5V, s 10 bitovým rozlíšením (1024 úrovni), s natavením opakovacej periódy: 450Hz, 3,6kHz, 56,25Hz. Analógový napäťový výstup, s vlastnosťou „Rail-to_Rail“, s 2-mi rozsahmi:0V až 10V, 1V až 10V. Nastavenie výstupného napätia sa dá pomocou Infraovladáča, alebo dvoma tlačidlami s dvoma priebehmi: Lineárny: 1000 úrovni s promilovým rozlíšením. Exponenciálny: 100 úrovni s percentuálnym rozlíšením. Priebeh s koreláciou GAMA 2,27 vernejšie linearizuje zmenu svetelného toku so zrakovým zmyslom. Ovládanie má dynamický priebeh podľa dĺžky stlačenia tlačidla. Okrem stabilného nastavenia výstupného napätia, dá sa použiť funkcia rozmetania výstupného napätia. Dva módy rozmetania: Lineárne rozmetanie s cca 10 sekundovým nábehom (nárast od 0V, alebo 1V po 10V) a s cca 10 sekundovým dobehom (pokles od 10V po 1V, alebo 0V). Exponenciálne rozmetanie nábeh a dobeh po GAMA krivke s nastaviteľnou periódou rozmetania 1sek. až 10sek. Zobrazovač zobrazuje percentuálnu hodnotu výstupu, predikatívnu hodnotu napätia výstupu. Taktiež vďaka 10-bit ADC prevodu, zobrazuje reálne nameranú hodnotu napäťového výstupu. Merané napätie je nakalibrované s presnosťou - max. chyba 1%. Pripojenie výstupov: Výstupný konektor obsahuje 3 piny. Vľavo je označený spoločný pin „GND“ (zem). Stredný pin je výstup analógového napätia 0 až 10V. Krajný pravý pin je digitálny výstup PWM.

OVLÁDANIE DIAĽKOVÝM INFRA-OVLÁDAČOM IRR

TLAČIDLO - FARBA FUNKCIA
ESC Červená Vypnutie / Zapnutie - LED podsvietenia
SELECT Modrá Zmena rozsahu [0 až 10V] / [1 až 10V]
MENU Červená Zmena priebehu Lineárny / Exponenciálny
0 až 9 Červená Priame zadanie výstupného  napätia [V]
► šípka „Play“ Sivá Zapnutie / Vypnutie - Rozmetania
F4 Sivá Zapnutie / Vypnutie - Simulácia LED
Šípka ↑ Modrá Zvyšovanie výstupného napätia  [↑]
Šípka → Modrá Zvyšovanie rýchlosti rozmetania [→]
Šípka ← Modrá Znižovanie  rýchlosti rozmetania [←]
Šípka ↓ Modrá Znižovanie výstupného  napätia [↓]
OK Modrá Zadanie:  100% napätia (10V)
Použitý displej zariadenia je typu LCD s počtom 4 x 20 znakov v štyroch riadkoch. Výška znakov je 5,57mm s modrým LED podsvietením. Jednotku ovládame ručným infra-ovládačom ELEN BQS 062, ktorý k zariadeniu dodáva výrobca. Dosah infra-ovládača je 5m. Uhol nasmerovania ovládača na jednotku je ± 30°. Význam tlačidiel je vysvetlený v nasledujúcom obrázku a tabuľke. Funkcie simulátora ovládané IR ovládačom sú popísané v tabuľke2. Tlačidlom F4, zapíname simuláciu regulácie na LED podsvietení LCD displeja.

OVLÁDANIE TLAČÍDLAMI

Krátkym stláčaním ľavého tlačidla na DPS označené S1 znižujeme výstupné napätie, podobne pravým tlačidlom zvyšujeme výstupné napätie. Dlhším stlačením jednotlivých tlačidiel sa zapne funkcia „autorepeat“ s dynamickým priebehom. Rýchlosť zmeny napätia sa lineárne zvyšuje, pri približovaní ku krajným hodnotám napätia 0V resp. 1V alebo 10V sa rýchlosť zmeny znížuje. Pri súčasnom stlačení oboch tlačidiel double click sa prepína rozsah výstupného napätia z [0 až 10V] na [1 až 10V], resp. naopak.

TECHNICKÉ PODMIENKY

NÁZOV PARAMETER
Napájanie 230VAC, 50
Príkon 2W, max.
Tolerancia sieť. napätia -15% až +5%, 50Hz až 60Hz
Pracovná teplota okolia -20°C až +40°C
Pracovná vlhkosť okolia 90% max.
Úroveň krytia IP20

RIADIACA JEDNOTKA PRE PRIEMYSELNÉ OSVETLENIE

Riadiaca jednotka pre priemyselné osvetlenie RJ_Industry riadi výkon regulovaných LED svetelných zdrojov v rozsahu 10% až 100% pre jednotlivé skupiny (kanály) nezávislé. Informáciu o výkone posiela jednotlivým kanálom cez Radio-Frekvenčný RF signál. Dokáže ovládať až 15 skupín (kanálov) svietidiel, pričom v každej skupine môžu byť ľubovoľný počet svietidiel. Dajú sa nakonfigurovať 2 sady až 8 časových spínačov, ktoré vymedzujú 8 časových periód počas dňa s denným cyklom (opakujúci sa každý deň). 1. sada časových spínačov je určená pre výber svetelných profilov, 2. sada je určená pre zopnutie RELÉ s nastaviteľnou časovou dĺžkou 1sek. až 255sek. V každej časovej perióde, 1.sady časových spínačov, sa dá priradiť 1 z 8-ých profilov 1 až 8. Riadiaca jednotka je umiestnená v krabičke s umiestnením na DIN lištu o veľkosti 6m, šírka 106mm. Nasledujúca tabuľka zobrazuje jednotlivé časové periódy pre 8 časových spínačov.
- 0. čas Perióda Implic = 8 1. čas. Perióda - 7. čas. Perióda 8. čas. Perióda -
00:00 - 1. Časový spínač - - 7. Časový spínač - 8. Časový spínač - 23:59
00:00 24:00 23:59

OVLÁDANIE TLAČÍDLAMI

Riadiaca jednotka sa ovláda dvoma tlačidlami označenými: SELECT Profile: Tlačidlom sa vyberá a prehľadá 1 z ôsmych výkonových profilov. ENTER: Tlačidlom sa potvrdí vybraný profil, následne sa aktivuje a zapamätá v nonvolatilnej pamäti. Stlačením oboch tlačidiel súčasne sa riadiaca jednotka prepne z automatického režimu označený A: prepínanie profilov podľa časových spínačov – do režimu označený F: pravidelného opakovania jedného vybraného profilu. Opätovným súčasným stlačaním oboch tlačidiel sa tieto režimy prepínajú. Vybraný režím je uchovaný v nonvolatilnej pamätí. Predposledný znak v hornom riadku zobrazený apostrof, ak je aktívny bzučiak počas aktívovania RELÉ. Ak  bzučiak počas aktívovania RELÉ nie je aktívny, potom tento znak je zobrazený doprava smerujúcou dvoj-šípkou. Aktívacia bzučiaka sa nastavujú v MENU číslo 9, podMENU č.3. Režim A Automatický podľa časových spínačov vyjadruje blikajúci predposledný znak v hornom riadku, apostrof alebo doprava smerujúca dvoj-šípka. Posledný znak v hornom riadku zobrazuje číslo profilu. Hodnota celkového vstupného príkonu je zobrazená na konci 2. riadku. Parametre režimu A: sa nastavujú v MENU číslo 11. Režim F Fixný: je trvalo zobrazený predposledným znakom v hornom riadku apostrof alebo doprava smerujúca dvoj-šípka. Parametre režimu F: sa nastavujú v MENU číslo 9, podMENU č.1 a č.2.

OVLÁDACIE MENU

Prevádzkové nastavenia sa prevádzajú pomocou diaľkového infra-ovládača ELEN BQS 062. V nasledujúcej tabuľke je zobrazená „rýchla“ navigácia obslužného MENU:
podMNEU 1.Nastavenie profilu 1 8. Nastavenie profilu 8 9. Systémové nastavenie 10. Nastavenie ČAS a DÁTUM 11. Nastavenie časových Spinačov pre svetelné profily 12. Nastavenie časových Spinačov pre RELÉ
1 Výkon kanálu 1
[10% až 100%]
Výkon kanálu 1 Reset vysielania
[1min. až 255min.]
Rok Čas. spínač 1hod. Čas. spínač 1hod.
2 Výkon kanálu 2 Výkon kanálu 2 Opak. vysielania
[1x až 255x]
Mesiac Čas. spínač 1min. Čas. spínač 1min.
3 Výkon kanálu 3 Výkon kanálu 3 Akti. buzzer pre RELÉ
[true≠0 ; false=0]
Deň Profil pre 1.periódu
[1.profil až 8.profil]
Čas zopnutia RELÉ 1.čas
[1sek až 255sek.]
4 Výkon kanálu 4 Výkon kanálu 4 - Hodiny Čas. spínač 2hod. Čas. spínač 2hod.
5 Výkon kanálu 5 Výkon kanálu 5 - Minuty Čas. spínač 2min. Čas. spínač 2min.
6 Výkon kanálu 6 Výkon kanálu 6 - - Profil pre periódu 2 Čas zopnutia RELÉ 2.čas
7 Výkon kanálu 7 Výkon kanálu 7 - - Čas. spínač 3hod. Čas. spínač 3hod.
8 Výkon kanálu 8 Výkon kanálu 8 - - Čas. spínač 3min. Čas. spínač 3min.
9 Výkon kanálu 9 Výkon kanálu 9 - - Profil pre periódu 3 Čas zopnutia RELÉ 3.čas
10 Výkon kanálu A výkon kanálu A - - Čas. spínač 4hod. Čas. spínač 4hod.
11 Výkon kanálu B Výkon kanálu B - - Čas. spínač 4min. Čas. spínač 4min.
12 Výkon kanálu C Výkon kanálu C - - Profil pre periódu 4 Čas zopnutia RELÉ 4 čas
13 Výkon kanálu D Výkon kanálu D - - Čas. spínač 5hod. Čas. spínač 5hod.
14 - - - - Čas. spínač 5min. Čas. spínač 5min.
15 - - - - Profil pre periódu 5 Profil pre periódu 5
16 - - - - Čas. spínač 6hod. Čas. spínač 6 hod.
17 - - - - Čas. spínač 6min. Čas. spínač 6min.
18 - - - - Profil pre periódu 6 Čas zopnutia RELÉ 6.čas
19 - - - - Čas. spínač 7hod. Čas. spínač 7hod.
20 - - - - Čas. spínač 7min. Čas. spínač 7min.
21 - - - - Profil pre periódu 7 Čas zopnutia RELÉ 7.čas
22 - - - - Čas. spínač 8hod. Čas. spínač 8hod.
23 - - - - Čas. spínač 8min. Čas. spínač 8min.
24 - - - - Profil pre periódu 8 Čas zopnutia RELÉ 8.čas

OVLÁDANIE DIAĽKOVÝM INFRA-OVLÁDAČOM IRR

Použitý displej zariadenia RJ_Industry je typu LCD s počtom 2 x 16 znakov v dvoch riadkoch. Výška znakov je 5,57mm s LED podsvietením. Displej ovládame ručným infra-ovládačom ELEN BQS 062, ktorý k zariadeniu dodáva výrobca. Dosah infra-ovládača je 10m. Uhol nasmerovania ovládača na displej je ±30°. Význam tlačidiel je vysvetlený v nasledujúcom obrázku a tabuľke.
TLAČIDLO - FARBA FUNKCIA
ESC Červená Ukončenie MENU [ESCAPE]
SELECT Modrá Nepoužité [SELECT]
MENU Zltá Vstuo do MENU [MENU]
0 až 9 Sivá Zadávanie čísiel [0] až [9]
Medzera Sivá Prázdný znak [ ] , alebo mínus [--]
Sivá Desatinná bodka [•]
Šípka ↑ Modrá Pohyb po položkách podMENU [↑]
Šípka → Modrá Pohyb po položkách MENU [→]
Šípka ← Modrá Pohyb po položkách MENU [←]
Šípka ↓ Modrá Pohyb po položkách podMENU [↓]
OK Modrá Potvrdzujúce tlačidlo [OK]

EDITOVACIE OKNO LCD DISPLEJA V MENU

Pri editovaní hodnôt a parametrov v podMENU sa využívajú 3 pozície číselných znakov, niektoré parametre majú vlastnosť potlačenia bezvýznamnej nuly. Stlačaním číselných tlačidiel ručného Infra-ovládača, čísla rotuju do ľava v troch desiatkových pozíciach (umiestnené pred znakom „%“).

TECHNICKÉ PODMIENKY

NÁZOV PARAMETER
Napájanie 230VAC, 50
Príkon 2W, max.
Tolerancia sieť. napätia -15% až +5%, 50Hz až 60Hz
Pracovná teplota okolia -20°C až +40°C
Pracovná vlhkosť okolia 90% max.
Úroveň krytia IP20