Pod komínom 10, 080 01 Prešov, Slovensko +421 905 637 714 palco@palcoit.eu

ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA

informačná, priemyselná, riadiaca, lekárska elektronika
PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | Príspevky | Elektronické zariadenia | Sieťový vypínač
Sieťový vypínač riadene vypína reléový výstup sieťového napätia. Riadenie je dátové s manchester (2-fázovým) kódovaním. Kódované napätie je unipolárne s 5V úrovňou. Napäťový signál je galvanický oddelený od ovládacej jednotky. Doporučujeme dĺžku ovládacieho kábla maximálne 2m.

PREVÁDZKOVÉ REŽIMY

 • Kľudový stav: Po pripojení na napájacie napätie. RELE je zopnuté. LED dióda trvalo svieti,
 • Stav merania: Po prijatí správy Štart merania RELE je zopnuté. LED dióda prerušovane svieti so sekundovou periódou,
 • Stav timeout vypni: Po prijatí správy Stop merania, Vypni RELE, nastane čakacia 10 sekundová perióda, po ktorej sa vypne RELE. RELE je zopnuté. LED dióda nesvieti,
 • Stav vypnutia: Po dosiahnutí 10 sekundového timeoutu z predchádzajúceho stavu sa vypne RELE, čo odpojí napájanie ovládacieho zariadenia. RELE je vypnuté. LED dióda nesvieti. V tomto stave stlačením tlačidla sa dostaneme do kľudového stavu a RELE sa zopne,

DÁTOVÉ PRÍKAZY OVLÁDACIEHO ZARIADENIA

 • Príkaz Štart merania: Týmto príkazom ovládacie zariadenie informuje sieťový vypínač o štarte merania. Sieťový vypínač informuje o tomto stave prerušovaným svitom LED diódy,
 • Príkaz Stop merania: Týmto príkazom ovládacie zariadenie informuje sieťový vypínač o prerušení merania (ručné prerušenie merania). Sieťový vypínač sa prepne do kľudového stavu. LED dióda trvalo svieti,
 • Príkaz Stop merania vypni RELE: Týmto príkazom ovládacie zariadenie informuje sieťový vypínač o ukončení merania. Sieťový vypínač si nastaví 10 sekundovú časovú periódu - "timeout", po ktorom odpojí výstupné RELE, ktoré napája ovládacie zariadenie. LED dióda nesvieti. Z tohto stavu po stlačení tlačidla sa dostaneme do kľudového stavu,

OBSAHUJE

 • #define START_MEAS 0x0E: Štart merania - info,
 • #define STOP_MEAS 0x0F: Stop merania - info,
 • #define STOP_OFF 0x13: Stop merania - vypni RELE,

2-FÁZOVÉ MANCHESTER KÓDOVANIE

 • Bit "Log.1": V polovici bitovej periódy sa zmení napäťová úroveň z 0V na 5V,
 • Bit "Log.0": V polovici bitovej periódy sa zmení napäťová úroveň z 5V na 0V,
 • Log.1: ____|~~~ Manchester kódovanie,
 • Log.0: ~~~|____  Prenosová rýchlosť 558 Bd,
 • 896µs | 896µs = 1792µs: Časová perióda jedného bitu,

PRÍKAZOVÝ RÁMEC

 • 2x Štart bity: Log.1,
 • 1x Toggle bit: Pri každom iniciovanom príkazovom rámci sa prepne Exclusive-Or,
 • 5x Address bity: 0x08h,
 • 6x Data bity: Príkazové data,
Príkaz pozostáva z dvoch príkazových rámcov. Druhý rámec je vyslaný s 80ms. oneskorením + aktualizovaným bitom Toggle. Príkazový rámec spolu obsahuje 14-bitov

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

NÁZOV PARAMETER
Napájanie 230VAC, 50Hz
Príkon 1W max
Zaťažovací prúd RELE výstupu ~5A (@230VAC)
Tolerancia sieť. napätia -15% -+ 5%, 50Hz/60Hz
Pracovná teplota okolia -20°C ÷ +40°C
Úroveň krytia IP 20
Pracovná vlhkosť okolia max. 90%

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na zariadenie je poskytovaná výrobcom 36 mesačná záručná doba. Inštalácia svietidla k sieťovému rozvodu prevádza osoba s odbornou spôsobilosťou (vyhl. 508/2009 Z.z. §22...).

Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:
 • ak došlo k poškodeniu v dôsledku živelnej pohromy alebo vojny,
 • ak došlo k poškodeniu v dôsledku prepätia, pri pripojení iného ako predpísaného napätia,
 • ak bolo zariadenie mechanicky poškodené vinou zákazníka,

OK