NÁZOV ŽIAROVKA LED PARAMETER
Príkon W
Počet kusov
Prevádzka hodín deň
Spotreba rok kWh
Spotreba rok eur
Ročná úspora kWh
Ročná úspora eur
Návratnosť investície rokov
Životnosť hodín rokov
Úspora po dobu životnosti kWh
Úspora po dobu životnosti eur
Čistý zisk po dobu životnosti eur
Ročný výnos z investície %
Cena diela eur
Rozdiel nákupnej ceny bez DPH eur
Počet dní v roku
Sadzba eur
Životnosť hodín
Zaokrúhľovanie miesta
NÁZOVŽIAROVKALEDPARAMETER
PríkonW
Počet0.00kusov
Prevádzka0.00hodín deň
Spotreba rok0.000.00kWh
Spotreba rok0.000.00eur
Ročná úspora0.00kWh
Ročná úspora0.00eur
Návratnosť investície0.00rokov
Životnosť 0 hodín0.00rokov
Úspora po dobu životnosti0.00kWh
Úspora po dobu životnosti0.00eur
Čistý zisk po dobu životnosti0.00eur
Ročný výnos z investície0.00%
Cena diela0.00eur
Rozdiel nákupnej ceny bez DPHeur
Počet dnív roku
Sadzbaeur
Životnosťhodín