Logo
GDPR
ochrana osobných údajov
Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia:

 • Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. Zákon o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 391/2015 Z.z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 • Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané spoločnosťou PALCO IT, s.r.o., IČO: 46 298 452, so sídlom: Pod komínom 10, 080 01 Prešov. Je záväzný pre predávajúceho aj kupujúceho.
 • Týmto reklamačným poriadkom predávajúci informuje kupujúceho o podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných opráv.
 • Prevzatím tovaru kupujúci súhlasí s týmto reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený.

Zodpovednosť za vady predaného tovaru:

 • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.
 • Predávajúci poskytuje na predaný tovar záručnú dobu štandardne 24 mesiacov podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.
 • Záručná doba začína plynúť odo dňa, kedy kupujúci prevzal tovar. Právo zo zodpovednosti za vady tovaru alebo služby, pre ktoré platí záručná doba, musí kupujúci uplatniť v záručnej dobe, inak zanikne.
 • Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady tovaru až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak reklamáciu predávajúci vybaví výmenou tovaru alebo jej časti, začne plynúť nová záručná doba od prevzatia nového tovaru.

Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamácia):

 • Kupujúci môže uplatniť reklamáciu odoslaním reklamovaného tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokladmi poštou, príp. odovzdaním reklamovaného tovaru osobne na adrese sídla predávajúceho: PALCO IT, s.r.o., Pod komínom 10, 080 01 Prešov.
 • Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je predávajúcemu doručený reklamovaný tovar, ktorý je kompletný a doklad o zaplatení kúpnej ceny.
 • Reklamáciu je nevyhnutne nutné uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení reklamovanej vady. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom používaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie predávajúcim.
 • Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia výrobcu. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, je povinný informovať kupujúceho o tom, komu môže zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o i. aj stanovisko autorizovanej osoby – výrobcu alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.
 • Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie. V prípade reklamácie uplatnenej prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie musí predávajúci potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak to nie je možné, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie sa nemusí doručiť, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byt kupujúcemu odovzdané osobne, na e-mailovú adresu, prípadne inú poštovú adresu uvedenú v kontaktom formulári na účely komunikácie.
 • Ak kupujúci zasiela vadný tovar predávajúcemu, je povinný zabaliť ho do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne chráni a vyhovuje nárokom na prepravu tovaru (elektroniky), pričom je povinný zásielku označiť príslušnými symbolmi. Za škodu na tovare spôsobenú jeho nevhodným zabalením predávajúci nezodpovedá.
 • Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď kupujúci uplatnil reklamáciu u predávajúceho. Pri osobnom uplatnení reklamácie je to deň odovzdania vadného tovaru spolu s príslušnými dokladmi predávajúceho. Pri zaslaní vadného tovaru predávajúcemu sa za deň začatia reklamačného konania považuje deň, keď vadný tovar spolu s príslušnými dokladmi bol doručený predávajúcemu.
 • Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný k reklamovanému tovaru priložiť aj doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vadnému tovaru zakúpeného u predávajúceho (o kúpe tovaru, na základe faktúry), ktorú predávajúci vystavuje ku každému zakúpenému tovaru, resp. doklad o zaplatení kúpnej ceny (výpis z bankového účtu kupujúceho) a podrobný popis vady tovaru a spôsob, akým sa vada prejavuje. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, t.j. vrátane všetkých komponentov aj poškodených, manuálov a kompletného príslušenstva.
 • Predávajúci odporúča pre rýchlejšie vybavenie reklamácie vyplniť reklamačný protokol, ktorý je dostupný tu.
 • V prípade oprávnenej reklamácie, keď kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u predávajúceho, dopraví predávajúci opravený tovar kupujúcemu na vlastné náklady.

Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:

 • Ak bol tovar mechanicky poškodený vinou kupujúceho neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním alebo opotrebovaním.
 • Ak bol tovar použitý v rozpore s jeho účelom alebo nedodržaním návodu na používanie.
 • Ak došlo k poškodeniu v dôsledku živelnej pohromy alebo vojny (úderom blesku, či iným atmosférickým výbojom, ohňom, či vodou).
 • Ak došlo k poškodeniu v dôsledku prepätia, pri pripojení iného ako predpísaného napätia, alebo prúdu.

Poučenie o právach spotrebiteľa:

 • Ak sa na tovare počas záručnej doby vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo na jej bezodkladné a bezplatné odstránenie, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 • Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré však nebránia riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Odovzdaním opraveného tovaru.
 • Výmenou tovaru.
 • Vrátením kúpnej ceny tovaru (pri odstúpení kupujúceho od zmluvy).
 • Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru.
 • Písomnou výzvou na prevzatie plnenia (v prípade pasívneho správania spotrebiteľa v podobe neprevzatia si opraveného výrobku).
 • Odôvodneným zamietnutím reklamácie.

Predávajúci, ktorý je zároveň výrobcom, poskytuje na ním predávaný tovar aj pozáručný servis, ktorý zahrňuje dodávku spotrebných materiálov, náhradných dielov, opravu a údržbu tovaru. Za pozáručný servis sa považuje aj prevádzková údržba a profylaktická prehliadka vykonaná na zariadení v záručnej dobe. Pozáručný servis je platená služba.

Informácia o možnosti alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov

Nakupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Subjektom ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z.z.. Návrh môže podať spotrebiteľ príslušnému subjektu ARS spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z..

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Zoznam je dostupný na stránke mhsr.sk. Spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

Spotrebiteľ môže podať návrh v listinnej podobe, ústne do zápisnice alebo v elektronickej podobe. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorý je dostupný na webovom sídle ministerstva hospodárstva SR a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

Spotrebiteľ je oprávnený použiť na riešenie svojich sporov platformu riešenia sporov online, ktorá je dostupná na stránke ec.europa.eu/consumers/odr. Spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažností. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Klient môže priložiť dokumenty na podporu svojich sťažností.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Záverečné ustanovenia:

 • Tento reklamačný poriadok je zverejnený na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho palcoit.eu.
 • Predávajúci je oprávnený v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov jednostranne zmeniť alebo úplne nahradiť tento reklamačný poriadok aj bez predchádzajúceho upozornenia. Táto zmena bude zverejnená na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho palcoit.eu s určením účinnosti nového znenia reklamačného poriadku.
 • Pre úpravu vzájomných práv a povinností v reklamačnom konaní, ktoré nie sú výslovne upravené týmto reklamačným poriadkom sa primerane použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov, v znení platnom a účinnom ku dňu uplatnenia reklamácie kupujúcim.
V Prešove 15.05.2020
Kopírovanie, opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa je výslovne zakázané.
Najpozerateľnejšie