Pod komínom 10, 080 01 Prešov, Slovensko +421 905 637 714 palco@palcoit.eu

GDPR

GDPR - všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov. Ide o nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje a nahrádza doterajší zákon o ochrane osobných údajov. Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov patrí medzi základné ľudské práva. Najdôležitejší je rešpekt súkromného a rodinného života či uchovávanie citlivých informácií o ostatných.

PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | GDPR | Reklamačný poriadok
Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb.
PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | GDPR | Všeobecné obchodné podmienky
Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou PALCO IT, s.r.o., Pod komínom 10, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 46 298 452, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24799/P.
PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | GDPR | Ochrana osobných údajov
V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, Vás informujeme o nasledovných zásadách spracúvania osobných údajov.
PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | GDPR | Cookies
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý je navštívenou webovou stránkou uložený do počítača používateľa, t.j. súbor, ktorý si webová stránka ukladá v konkrétnom počítači alebo v mobilnom zariadení pri jej prehliadaní.