Pod komínom 10, 080 01 Prešov, Slovensko +421 905 637 714 palco@palcoit.eu

GDPR


GDPR - všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov. Ide o nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje a nahrádza doterajší zákon o ochrane osobných údajov. Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov patrí medzi základné ľudské práva. Najdôležitejší je rešpekt súkromného a rodinného života či uchovávanie citlivých informácií o ostatných. Niektoré obrázky na stránke sú použité zo servera: https://pixabay.com

PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | GDPR | Diskusné podmienky

Pridávať môžete len príspevky obsahujúce Vaše názory, v žiadnom prípade nie kopírovaný cudzí text a takto porušovať autorské práva tretej strany.

PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | GDPR | Registračné podmienky

Bezplatnou registráciou sa užívateľ zaväzuje, že súhlasí so všetkými nižšie uvedenými pravidlami. Užívateľ berie na vedomie, že nesmie žiadnym spôsobom propagovať či už otvorene alebo skrytou formou.

PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | GDPR | Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb.

PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | GDPR | Všeobecné obchodné podmienky

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou PALCO IT, s.r.o., Pod komínom 10, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 46 298 452, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24799/P.

PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | GDPR | Ochrana osobných údajov

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, Vás informujeme o nasledovných zásadách spracúvania osobných údajov.

PALCO IT, s.r.o. | Priemyselné technológie | GDPR | Cookies

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý je navštívenou webovou stránkou uložený do počítača používateľa, t.j. súbor, ktorý si webová stránka ukladá v konkrétnom počítači alebo v mobilnom zariadení pri jej prehliadaní.